Bidding Law (No. 43/2013/QH13) 2013

The Bidding Law (No. 43/2013/QH13) 2013 regulates state management of bidding; Responsibilities of relevant parties and bidding activities.

Subject National Assembly Code 43/2013/QH13
Category Law Signer Nguyễn Sinh Hùng
Area Pháp quy Publtime 26/11/2013
Startvalid 01/07/2014

Luật Đấu thầu 2013 là cơ chế pháp lý quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng, trung thực và hiệu quả trong công tác đấu thầu, trong hoạt động mua sắm và đầu tư. Đây cũng là cơ sở giúp tăng tính công khai, tránh thất thoát nguồn lực, cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của kinh tế đất nước.

Văn bản Luật Đấu thầu 2013
Văn bản Luật Đấu thầu 2013

Tóm tắt nội dung Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, Luật bao gồm 96 điều, 13 chương:

 • Chương 1: Quy định chung 

 • Chương 2: Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

 • Chương 3: Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu

 • Chương 4: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu

 • Chương 5: Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế; cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

 • Chương 6: Lựa chọn nhà đầu tư

 • Chương 7: Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

 • Chương 8: Hợp đồng

 • Chương 9: Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

 • Chương 10: Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu 

 • Chương 11: Hành vi bị cấm và xử lý vi phạm pháp luật

 • Chương 12: Giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu

 • Chương 13: Điều khoản thi hành

Nội dung của luật quy định về việc đấu thầu trong các giao dịch thương mại, các hoạt động đầu tư công của các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân. Luật quy định rõ các nguyên tắc đấu thầu, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình đấu thầu. 

Tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu 2013
Tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Đấu thầu 2013

Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu 2013 cũng quy định về việc đảm bảo sự minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu. Luật cũng đề cập đến việc thi hành, xử phạt vi phạm đấu thầu và quản lý chất lượng các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp sau quá trình đấu thầu.

>>> Download đầy đủ Luật Đấu thầu 2013 <<< 

tải luật đấu thầu mới nhất

10 mục tiêu cơ bản của Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013, gồm 13 chương và 96 điều, đã được xây dựng một cách khách quan, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ sở pháp lý chung và hệ thống hóa các quy định về đấu thầu. Điều này đã từng bước cải thiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Luật Đấu thầu năm 2013 đã bám sát quan điểm chỉ đạo trong suốt quá trình soạn thảo dự án Luật và đã đạt được 10 mục tiêu cơ bản đặt ra.

Luật Đấu thầu 2013
Luật Đấu thầu 2013

1. Sửa đổi một số quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đấu thầu

Cải cách thủ tục hành chính đã trở thành một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, được triển khai và thực hiện trong nhiều năm qua với những kết quả quan trọng. Cải cách này đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Luật Đấu thầu đã tiến hành sửa đổi quy định trong lĩnh vực đấu thầu, với mục tiêu đơn giản hóa các quy trình và thủ tục theo yêu cầu của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, như đã quy định trong Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 và Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ. Đồng thời, Luật cũng quy định cụ thể hơn về quy trình lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư theo từng trường hợp cụ thể, nhằm hoàn thiện chính sách đấu thầu sử dụng vốn nhà nước.

2. Quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

Luật đã quy định chi tiết phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo từng lĩnh vực cụ thể, bao gồm lựa chọn nhà thầu (dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp) và lựa chọn nhà đầu tư.

Ngoài ra, Luật cũng đã bổ sung một số phương pháp mới trong việc đánh giá hồ sơ dự thầu, nhằm mang tính đa dạng và phù hợp hơn với từng loại hình và quy mô của gói thầu. Điều này cũng nhằm khắc phục tình trạng bỏ thầu dựa trên giá thấp mà không đáp ứng đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu.

3. Ưu tiên phát triển nguồn lực trong nước

Luật Đấu thầu năm 2013 đã tập trung vào việc ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho các nhà thầu trong nước để trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước. Đồng thời, Luật cũng ưu tiên đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước. Mục tiêu này phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về việc "khuyến khích người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam". 

Điều này cũng hướng đến việc giúp nhà thầu Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh, nhằm trở thành nhà thầu độc lập có khả năng thực hiện các gói thầu lớn, công nghệ cao và phức tạp không chỉ trên thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

4. Quy định rõ hơn về hình thức đấu thầu mua sắm tập trung

Thay vì tổ chức mua sắm ở hàng trăm cơ quan khác nhau, hình thức này đặt trách nhiệm tổ chức mua sắm chuyên nghiệp lên cơ quan mua sắm tập trung. Hình thức này không chỉ tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động mua sắm, mà còn tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian và giảm chi phí tổ chức mua sắm. Đồng thời, nó cũng hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước và khuyến khích nhà thầu nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ.

5. Về đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế

Theo đóng góp ý kiến, thảo luận của các đại biểu quốc hội và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Luật Đấu thầu 2013 đã đặc biệt dành một Mục để quy định việc mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Đối với đấu thầu mua thuốc, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung hình thức đàm phán giá cho gói thầu mua thuốc chỉ có từ một đến hai nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc còn bản quyền và các trường hợp đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

6. Quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư

Dựa trên việc tổng hợp các nguyên tắc từ các tiêu chuẩn quốc tế và rút ra kinh nghiệm từ thực tế lựa chọn nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án hạ tầng và dịch vụ công tại Việt Nam trong thời gian gần đây, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung quy định về thủ tục và phương pháp lựa chọn nhà đầu tư dựa trên nguyên tắc.

Điều này được coi là một trong những biện pháp quyết liệt để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), đồng thời nhằm thúc đẩy cơ cấu lại đầu tư công, góp phần xây dựng một cơ sở pháp lý vững chắc để thu hút và lựa chọn nhà đầu tư một cách minh bạch và cạnh tranh; đồng thời tạo niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam.

7. Quy định chặt chẽ hợp đồng trong đấu thầu

Để tăng cường trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong quá trình thực hiện hợp đồng, tránh việc áp dụng các loại hợp đồng không phù hợp với tính chất của gói thầu, điều chỉnh giá, hình thức và thời gian thực hiện hợp đồng một cách tùy tiện và gây lãng phí, Luật đã sửa đổi một số quy định hiện hành về ký kết, thực hiện và quản lý hợp đồng.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, hợp đồng trọn gói được xem là loại hợp đồng cơ bản. Khi quyết định áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định hoặc đơn giá điều chỉnh, người phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo rằng loại hợp đồng này phù hợp với hợp đồng trọn gói.

8. Phân cấp triệt để trong đấu thầu

Theo đó, người quyết định đầu tư (người có thẩm quyền) và chủ đầu tư vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình tổ chức lựa chọn và thực hiện gói thầu theo Luật Đấu thầu 2013. Tuy nhiên, khác với Luật Đấu thầu 2005, Luật Đấu thầu 2013 đã đưa ra sự phân cấp triệt để về quyền quyết định hình thức chỉ định thầu cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và Chủ tịch UBND các cấp mà không cần phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phân cấp, Luật Đấu thầu năm 2013 cũng quy định chặt chẽ và đặt trách nhiệm giải trình rõ ràng cho người có thẩm quyền và chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, nhằm tránh tình trạng thiếu minh bạch quá trình đấu thầu.

9. Tăng cường giám sát về đấu thầu

Luật Đấu thầu 2013 đã được đánh giá là có tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật về đấu thầu. Đặc biệt, Luật đã bổ sung các quy định liên quan đến yêu cầu giám sát từ cộng đồng trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Ngoài ra, Luật cũng đã bổ sung trách nhiệm giám sát cho người có thẩm quyền và cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng đề cập rõ trách nhiệm cá nhân đối với từng hoạt động trong quá trình đấu thầu, nhằm tạo cơ sở để quy định chế tài và xử lý các vi phạm tương ứng với từng hành vi sai phạm.

10. Tăng cường xử lý vi phạm về pháp luật về đấu thầu

Nhằm tăng cường chế tài và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung một số hành vi bị cấm trong quá trình đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng quy định thêm các biện pháp xử phạt đối với cá nhân có trách nhiệm xử phạt nhưng không tuân thủ quy định. Một số biện pháp phạt bổ sung được áp dụng bao gồm việc đăng tải công khai thông tin về các tổ chức và cá nhân vi phạm trên báo đấu thầu, hệ thống đấu thầu quốc gia hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, cá nhân vi phạm cũng có thể bị buộc phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tham khảo thêm bài viết 45 thuật ngữ đấu thầu thông dụng để biết các thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực đấu thầu. Bạn cần nắm để quá trình tham gia đấu thầu được hiệu quả hơn.

Trên đây là những nội dung về văn bản Luật Đấu thầu 2013, hy vọng sẽ giúp quý doanh nghiệp áp dụng Luật Đấu thầu đúng cách, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác đấu thầu của doanh nghiệp. 

Nếu có những tình huống đấu thầu cần giải đáp hoặc cần mua các gói phần mềm “săn” tin thầu nhanh chóng và dễ dàng, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Documents of the Same Type "Law"
Code
Publtime
Summary
Publtime:10/07/2024
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 5, 2019 of the Government regulating applied investment management Information technology uses state budget capital
Code:01
Publtime:12/07/2024
Land bidding application form
Land bidding application form
Publtime:03/07/2024
Form No. 04a/DK
Application for land use right certificate (Form 04a/DK)
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Documents of the Same Field "Pháp quy"
Code
Publtime
Summary
Publtime:20/06/2017
Law No. 12/2017/QH14 of the National Assembly: Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code No. 100/2015/QH13
Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code No. 100/2015/QH13
Publtime:27/09/2018
Decree 130/2018/ND-CP Detailed regulations implementing the Law on Electronic Transactions on digital signatures and digital signature authentication services
Detailed regulations implementing the Electronic Transactions Law on digital signatures and digital signature authentication services
Publtime:24/11/2015
Law No. 91/2015/QH13 of the National Assembly: Civil Code
This Code regulates the legal status and legal standards of behavior of individuals and legal entities; Personal and property rights and obligations of individuals and legal entities in relationships formed on the basis of equality, free will, property independence and self-responsibility (hereinafter collectively referred to as civil relations).
Publtime:06/04/2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Documents of the Same Issuing Authority "National Assembly"
Code
Publtime
Summary
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:24/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Criteria for awarding the Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine

On December 2, 2020, the Ministry of Health issued Circular 23/2020/TT-BYT on regulations for awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine.
Specifically, criteria for awarding individuals the Dang Van Ngu Award in the health sector with outstanding outstanding achievements: Having initiatives and solutions or make particularly outstanding and outstanding contributions that are effectively and widely applied in the field of Preventive Medicine.

In addition, specific standards for individuals in the medical field has a long-term record of dedication, has worked in the field of Preventive Medicine for 20 years or more and meets one of the following standards:

First, has been recognized by the State The country confers the title of Meritorious Physician or Meritorious Teacher or National Emulation Soldier and is then awarded 01 certificate of merit at the ministerial, provincial or centrally run city level for preventive medicine work or 02 titles. title of Emulation Soldier at the grassroots level or higher.

Second, was awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or 03 certificates of merit at relevant ministerial, provincial and centrally run levels. related to the field of Preventive Medicine or higher and have at least 03 scientific achievements in one of the following cases: Participate in compiling professional books; Chairman, co-chairman, main researcher or secretary of scientific research topics, projects, scientific projects, at grassroots level or higher;...

Third, individuals are People who do not hold positions, direct employees, and people working at grassroots healthcare have been awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or have been awarded 03 certificates of merit at ministerial, provincial, centrally run city levels or higher. on Preventive Medicine work.
Publtime:17/06/2020
Enterprise Law 2020
The Enterprise Law 2020 was approved at the 9th session of the 14th National Assembly on June 17, 2020.
Publtime:17/07/2023
Bidding Law 2023
Bidding law

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
 • 5845 Projects are waiting for contractors
 • 355 Tender notices posted in the last 24 hours
 • 598 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
 • 18663 Tender notices posted in the past month
 • 31181 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second