Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine

Criteria for awarding the Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine

On December 2, 2020, the Ministry of Health issued Circular 23/2020/TT-BYT on regulations for awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine.
Specifically, criteria for awarding individuals the Dang Van Ngu Award in the health sector with outstanding outstanding achievements: Having initiatives and solutions or make particularly outstanding and outstanding contributions that are effectively and widely applied in the field of Preventive Medicine.

In addition, specific standards for individuals in the medical field has a long-term record of dedication, has worked in the field of Preventive Medicine for 20 years or more and meets one of the following standards:

First, has been recognized by the State The country confers the title of Meritorious Physician or Meritorious Teacher or National Emulation Soldier and is then awarded 01 certificate of merit at the ministerial, provincial or centrally run city level for preventive medicine work or 02 titles. title of Emulation Soldier at the grassroots level or higher.

Second, was awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or 03 certificates of merit at relevant ministerial, provincial and centrally run levels. related to the field of Preventive Medicine or higher and have at least 03 scientific achievements in one of the following cases: Participate in compiling professional books; Chairman, co-chairman, main researcher or secretary of scientific research topics, projects, scientific projects, at grassroots level or higher;...

Third, individuals are People who do not hold positions, direct employees, and people working at grassroots healthcare have been awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or have been awarded 03 certificates of merit at ministerial, provincial, centrally run city levels or higher. on Preventive Medicine work.

Subject National Assembly Code 23/2020/TT-BYT
Category Law Signer Phạm Vũ Luận
Status Modified Publtime 24/05/2024

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ, quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng (sau đây gọi tắt là Giải thưởng Đặng Văn Ngữ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng


1.  Tổ chức, cá nhân trong ngành Y tế có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Y tế dự phòng:
a)  Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
b)  Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các Bộ, ngành;
c)  Quỹ, Chương trình, Dự án;
d)  Cơ sở Y tế tư nhân;
đ) Khoa, phòng, ban, trung tâm và các đơn vị tương đương thuộc các tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản này;
e) Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực y tế;
g) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên tại các tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này.
2. Tổ chức, cá nhân ngoài ngành Y tế
Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực Y tế dự phòng Việt Nam.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ


Lĩnh vực Y tế dự phòng bao gồm: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; phòng, chống bệnh không lây nhiễm; phòng, chống HIV/AIDS; tiêm chủng, an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; dinh dưỡng cộng đồng; sức khỏe môi trường; sức khỏe trường học; sức khỏe nghề nghiệp; tai nạn thương tích; phòng chống các yếu tố nguy cơ tới sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản; truyền thông giáo dục sức khỏe; nâng cao sức khỏe và đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

Điều 4. Thời gian xét tặng


Giải thưởng Đặng Văn Ngữ được tổ chức xét tặng 03 năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Anh hùng lao động, Giáo sư, Bác sĩ Đặng Văn Ngữ ngày 04 tháng 4.

Điều 5. Nguyên tắc xét tặng


1.  Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục quy định tại Thông tư này.
2.  Giải thưởng Đặng Văn Ngữ được xét tặng 01 lần đối với mỗi tổ chức, cá nhân hoặc truy tặng 01 lần đối với mỗi cá nhân.
3.  Chính xác, công khai, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số.
4.  Hội đồng cấp Bộ xem xét, đề nghị dựa trên danh sách đề xuất của Hội đồng cấp cơ sở trên cơ sở tự nguyện đăng ký hoặc được tổ chức giới thiệu tham gia xét tặng Giải thưởng.
5.  Không đề nghị xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ cho các tổ chức, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.
6.  Ưu tiên cho cá nhân là người lao động trực tiếp, thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn.
7.  Số lượng tối đa được tặng, truy tặng trong một lần xét tặng không quá 50 cá nhân và 10 tổ chức.

Điều 6. Thẩm quyền xét tặng


Thẩm quyền quyết định xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơ sở đề nghị của Hội đồng cấp Bộ Y tế.

Điều 7. Chế độ đối với tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng


Tổ chức, cá nhân được tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ được nhận:
1.  Bằng chứng nhận Giải thưởng Đặng Văn Ngữ của Bộ trưởng Bộ Y tế theo mẫu số 1 quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
2.  Biểu trưng của Giải thưởng theo mẫu số 2 quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
3.  Tiền thưởng theo mức quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với mỗi lần xét tặng.

Điều 8. Cách tính thời gian công tác


1.  Thời gian công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng của cá nhân tại chiến trường B, C, K; chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Campuchia và biên giới, biển đảo thì mỗi năm công tác được tính bằng 01 năm 06 tháng.
2.  Thời gian công tác trong lĩnh vực Y tế dự phòng của cá nhân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn theo danh mục quy định của Chính phủ thì mỗi năm công tác được tính bằng 01 năm 02 tháng.
3.  Trường hợp cá nhân chuyển đổi vị trí công tác, gián đoạn thời gian làm việc ở các vùng, miền khác nhau thì được cộng dồn các thời gian để tính tiêu chuẩn xét Giải thưởng.
4.  Thời gian các cá nhân tham gia các khóa học tập, đào tạo tập trung dài hạn không thuộc lĩnh vực chuyên môn y tế dự phòng từ 6 tháng trở lên không được tính trong thời gian công tác.
Documents of the Same Type "Law"
Code
Publtime
Summary
Publtime:10/07/2024
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 5, 2019 of the Government regulating applied investment management Information technology uses state budget capital
Code:01
Publtime:12/07/2024
Land bidding application form
Land bidding application form
Publtime:03/07/2024
Form No. 04a/DK
Application for land use right certificate (Form 04a/DK)
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Documents of the Same Issuing Authority "National Assembly"
Code
Publtime
Summary
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:17/06/2020
Enterprise Law 2020
The Enterprise Law 2020 was approved at the 9th session of the 14th National Assembly on June 17, 2020.
Publtime:17/07/2023
Bidding Law 2023
Bidding law
Publtime:18/06/2020
Law on Investment by Public-Private Partnership 2020
Law on Investment by Public-Private Partnership 2020

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 6552 Projects are waiting for contractors
  • 800 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 1432 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 19666 Tender notices posted in the past month
  • 33452 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second