Circular No. 11/2016/TT-BYT

Circular No. 11/2016/TT-BYT dated May 11, 2016 of the Ministry of Health on regulations on drug bidding at public medical facilities

Subject Ministry of Health Code 11/2016/TT-BYT
Category Circulars Signer Phạm Lê Tuấn
Area Pháp quy Publtime 11/05/2016
Startvalid 01/07/2016
Theo Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, các gói thầu được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh khi có giá trị không quá 05 tỷ đồng; có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được người có thẩm quyền phê duyệt; thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu hoặc những thuốc thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật, chất lượng thuốc đã được tiêu chuẩn hóa và tương đương về chất lượng. Trường hợp mua từ nguồn ngân sách Nhà nước thì phải có dự toán mua thuốc được phê duyệt.

Đối với hình thức mua sắm trực tiếp, Thông tư quy định gói thầu được áp dụng hình thức này phải đáp ứng các điều kiện như: Nhà thầu đã trúng thầu cung cấp thuốc thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó; Gói thầu có các thuốc tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký trước đó; Đơn giá của các thuốc thuộc gói thầu này không được vượt đơn giá của các thuốc tương ứng thuộc gói thầu đã ký hợp đồng trước đó, đồng thời phải phù hợp với giá thuốc trúng thầu được công bố tại thời điểm thương thảo hợp đồng; Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng.

Phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng với gói thầu mua thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng và gói thầu mua thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng nhưng thuốc đó cần được lựa chọn trên cơ sở kết hợp giữa chất lượng và giá.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
Documents of the Same Type "Circulars"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/10/2023
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Publtime:29/09/2017
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT detailing Decree No. 01/2017/ND-CP
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment: Detailed regulations of Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 of the Government amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law and amending and supplementing a number of articles of circulars guiding the implementation of the Land Law
Publtime:19/05/2014
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:03/07/2024
Form No. 04b/DK
LIST OF COMMON USERS OF LAND PATCH, COMMON OWNER OF ASSETS ATTACHED TO LAND
Publtime:16/04/2024
Circular 03/2024/TT-BYT List of drugs produced by at least 03 domestic companies that meet EU-GMP standards
Circular 03/2024/TT-BYT of the Ministry of Health promulgating the List of drugs with at least 03 domestic manufacturers producing on drug production lines that meet EU-GMP principles and standards or equivalent to EU-GMP and Meets technical criteria according to regulations of the Ministry of Health and in terms of quality, price, and supply capacity
Documents of the Same Field "Pháp quy"
Code
Publtime
Summary
Publtime:20/06/2017
Law No. 12/2017/QH14 of the National Assembly: Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code No. 100/2015/QH13
Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Penal Code No. 100/2015/QH13
Publtime:27/09/2018
Decree 130/2018/ND-CP Detailed regulations implementing the Law on Electronic Transactions on digital signatures and digital signature authentication services
Detailed regulations implementing the Electronic Transactions Law on digital signatures and digital signature authentication services
Publtime:24/11/2015
Law No. 91/2015/QH13 of the National Assembly: Civil Code
This Code regulates the legal status and legal standards of behavior of individuals and legal entities; Personal and property rights and obligations of individuals and legal entities in relationships formed on the basis of equality, free will, property independence and self-responsibility (hereinafter collectively referred to as civil relations).
Publtime:06/04/2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Documents of the Same Issuing Authority "Ministry of Health"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/04/2024
Circular 03/2024/TT-BYT List of drugs produced by at least 03 domestic companies that meet EU-GMP standards
Circular 03/2024/TT-BYT of the Ministry of Health promulgating the List of drugs with at least 03 domestic manufacturers producing on drug production lines that meet EU-GMP principles and standards or equivalent to EU-GMP and Meets technical criteria according to regulations of the Ministry of Health and in terms of quality, price, and supply capacity
Publtime:20/04/2024
Circular 04/2024/TT-BYT regulates the list of national-level centralized procurement of drugs
Circular 04/2024/TT-BYT of the Ministry of Health regulates the list of national-level centralized procurement of drugs
Publtime:30/06/2023
Circular 14/2023/TT-BYT
Circular 14/2023/TT-BYT of the Ministry of Health regulates the order and procedures for establishing bidding packages for procurement of goods and provision of services in the field of medical equipment at public medical facilities
Publtime:12/03/2023
Circular No. 06/2023/TT-BYT of the Ministry of Health regulating drug bidding at public medical facilities
Amending and supplementing a number of articles of Circular No. 15/2019/TT-BYT dated July 11, 2019 of the Minister of Health regulating drug bidding at public medical facilities
Publtime:07/04/2023
Official Dispatch 1647/BYT-KH-TC 2023 transmitting the Ministry of Planning and Investment's document on the roadmap for applying online drug bidding
Official dispatch 1647/BYT-KH-TC of 2023 transmitting documents of the Ministry of Planning and Investment on the roadmap for applying online drug bidding issued by the Ministry of Health

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 6553 Projects are waiting for contractors
  • 801 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 1432 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 19667 Tender notices posted in the past month
  • 33452 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second