Decree 01/2021/ND-CP on business registration

Decree 01/2021/ND-CP on business registration

Subject Government Code 01/2021/NĐ-CP
Category Law Signer Nguyễn Xuân Phúc
Publtime 04/01/2021

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 04/01/2021, 04 thủ tục sau sẽ được liên thông thực hiện: Đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; Khai trình sử dụng lao động; Cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; Đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định ngoài cách thanh toán phí, lệ phí trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, người nộp lệ phí có thể chuyển tiền vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Tuy nhiên, lệ phí này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, việc thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử cũng sẽ được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, phí sử dụng dịch vụ này sẽ không được tính trong lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp và công bố thông tin. Trong trường hợp quá trình thanh toán điện tử xảy ra lỗi, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí cần tự liên hệ với tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ để được giải quyết.

Documents of the Same Type "Law"
Code
Publtime
Summary
Publtime:10/07/2024
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 5, 2019 of the Government regulating applied investment management Information technology uses state budget capital
Code:01
Publtime:12/07/2024
Land bidding application form
Land bidding application form
Publtime:03/07/2024
Form No. 04a/DK
Application for land use right certificate (Form 04a/DK)
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Documents of the Same Issuing Authority "Government"
Code
Publtime
Summary
Publtime:05/09/2019
Decree No. 73/2019/ND-CP of the Government
Decree No. 73/2019/ND-CP of the Government: Regulations on management of investment in information technology application using state budget capital
Publtime:27/02/2024
DECREE Detailing a number of articles and measures to implement the Bidding Law on contractor selection
Detailed regulations on a number of articles and measures to implement the Bidding Law on contractor selection
Publtime:10/07/2024
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 5, 2019 of the Government regulating applied investment management Information technology uses state budget capital
Publtime:15/05/2018
Decree No. 70/2018/ND-CP
Planning for management and use of assets is formed through the implementation of scientific and technological tasks using state capital
Publtime:27/10/2023
Directive No. 27/CT-TTg of the Prime Minister: Continue to promote reform solutions and improve efficiency in handling administrative procedures and providing public services to serve people and businesses.
Directive No. 27/CT-TTg of the Prime Minister: Continue to promote reform solutions and improve efficiency in handling administrative procedures and providing public services to serve people and businesses.

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 6311 Projects are waiting for contractors
  • 354 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 380 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 19381 Tender notices posted in the past month
  • 32311 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second