Form No. 04a/DK

Application for land use right certificate (Form 04a/DK)

Subject Ministry of Natural Resources and Environment Code 24/2014/TT-BTNMT
Category Law Signer Nguyễn Vinh Hiển
Publtime 03/07/2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ……………………………………
Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: …..
Quyển …..
Ngày …../…../…..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
1.2. Địa chỉ thường trú(1): ………………………………………………………………………
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ £
- Cấp GCN đối với đất £
Đăng ký quyền quản lý đất £
Cấp GCN đối với tài sản trên đất £
(Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2) ……………………………………………………………………….
3.1. Thửa đất số: …………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: ………………………………;
3.3. Địa chỉ tại: …..……………………………………………………………………………;
3.4. Diện tích: ………… m²; sử dụng chung: …………… m²; sử dụng riêng: …………. m²;
3.5. Sử dụng vào mục đích: ……………………………. , từ thời điểm: ……………………..;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ……………………………………………………..;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3): ……………………………………………………………………;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng ………………………………………………………………………………..;
4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4): ……………………………………………………………………;
b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): ……………………;
d) Sở hữu chung: ………………………..m², sở hữu riêng: ……………………………..m²;
đ) Kết cấu: ………………………………..; e) Số tầng: ……………………………………;
g) Thời hạn sở hữu đến: ………………………………………………………………………
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng: 4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu: ……………………
b) Diện tích: ……………………….. m²;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:                                  £
- Nhà nước giao không thu tiền:         £
- Nhà nước giao có thu tiền:               £
- Nhận chuyển quyền:                         £
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:…..    £
d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ............m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến: …………………
a) Loại cây chủ yếu: ……………….;
b) Diện tích: …………………………m²;
c) Sở hữu chung: …………………..m²,
Sở hữu riêng: ………………………m²;
d) Thời hạn sở hữu đến: …………………
5. Những giấy tờ nộp kèm theo: ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………………………………………
Đề nghị khác: …………………………………………………………………………………..
Documents of the Same Type "Law"
Code
Publtime
Summary
Publtime:10/07/2024
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP
Decree No. 82/2024/ND-CP of the Government: Amending and supplementing a number of articles of Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 5, 2019 of the Government regulating applied investment management Information technology uses state budget capital
Code:01
Publtime:12/07/2024
Land bidding application form
Land bidding application form
Publtime:27/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Publtime:24/05/2024
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:24/05/2024
Circular 23/2020/TT-BYT considering awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine
Criteria for awarding the Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine

On December 2, 2020, the Ministry of Health issued Circular 23/2020/TT-BYT on regulations for awarding Dang Van Ngu Award in the field of Preventive Medicine.
Specifically, criteria for awarding individuals the Dang Van Ngu Award in the health sector with outstanding outstanding achievements: Having initiatives and solutions or make particularly outstanding and outstanding contributions that are effectively and widely applied in the field of Preventive Medicine.

In addition, specific standards for individuals in the medical field has a long-term record of dedication, has worked in the field of Preventive Medicine for 20 years or more and meets one of the following standards:

First, has been recognized by the State The country confers the title of Meritorious Physician or Meritorious Teacher or National Emulation Soldier and is then awarded 01 certificate of merit at the ministerial, provincial or centrally run city level for preventive medicine work or 02 titles. title of Emulation Soldier at the grassroots level or higher.

Second, was awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or 03 certificates of merit at relevant ministerial, provincial and centrally run levels. related to the field of Preventive Medicine or higher and have at least 03 scientific achievements in one of the following cases: Participate in compiling professional books; Chairman, co-chairman, main researcher or secretary of scientific research topics, projects, scientific projects, at grassroots level or higher;...

Third, individuals are People who do not hold positions, direct employees, and people working at grassroots healthcare have been awarded 01 Certificate of Merit from the Prime Minister or have been awarded 03 certificates of merit at ministerial, provincial, centrally run city levels or higher. on Preventive Medicine work.
Documents of the Same Issuing Authority "Ministry of Natural Resources and Environment"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/10/2023
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Publtime:29/09/2017
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT detailing Decree No. 01/2017/ND-CP
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment: Detailed regulations of Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 of the Government amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law and amending and supplementing a number of articles of circulars guiding the implementation of the Land Law
Publtime:19/05/2014
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:03/07/2024
Form No. 04b/DK
LIST OF COMMON USERS OF LAND PATCH, COMMON OWNER OF ASSETS ATTACHED TO LAND

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 5826 Projects are waiting for contractors
  • 336 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 590 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 18650 Tender notices posted in the past month
  • 31180 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second