Form No. 04b/DK

LIST OF COMMON USERS OF LAND PATCH, COMMON OWNER OF ASSETS ATTACHED TO LAND

Subject Ministry of Natural Resources and Environment Code 24/2014/TT-BTNMT
Category Circulars Publtime 03/07/2024
Mẫu số 04b/ĐK
 
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của: …………………………………………….)
Sử dụng chung thửa đất £; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất £ (đánh dấu vào ô trống lựa chọn)
Tại thửa đất số: ……. Tờ bản đồ số: …. thuộc xã: ………… huyện ……….. tỉnh …………
 
Số thứ tự Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Năm sinh Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Địa chỉ Ghi chú Ký tên
Loại giấy tờ Số Ngày, tháng, năm cấp Cơ quan cấp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân); Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột “Ghi chú”.
Documents of the Same Type "Circulars"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/10/2023
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Publtime:29/09/2017
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT detailing Decree No. 01/2017/ND-CP
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment: Detailed regulations of Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 of the Government amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law and amending and supplementing a number of articles of circulars guiding the implementation of the Land Law
Publtime:19/05/2014
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:16/04/2024
Circular 03/2024/TT-BYT List of drugs produced by at least 03 domestic companies that meet EU-GMP standards
Circular 03/2024/TT-BYT of the Ministry of Health promulgating the List of drugs with at least 03 domestic manufacturers producing on drug production lines that meet EU-GMP principles and standards or equivalent to EU-GMP and Meets technical criteria according to regulations of the Ministry of Health and in terms of quality, price, and supply capacity
Publtime:20/04/2024
Circular 04/2024/TT-BYT regulates the list of national-level centralized procurement of drugs
Circular 04/2024/TT-BYT of the Ministry of Health regulates the list of national-level centralized procurement of drugs
Documents of the Same Issuing Authority "Ministry of Natural Resources and Environment"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/10/2023
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Circular 14/2023/TT-BTNMT amending circulars related to land residence
Publtime:29/09/2017
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT detailing Decree No. 01/2017/ND-CP
Circular No. 33/2017/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment: Detailed regulations of Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 6, 2017 of the Government amending and supplementing a number of decrees detailing the implementation of the Land Law and amending and supplementing a number of articles of circulars guiding the implementation of the Land Law
Publtime:19/05/2014
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Circular 24/2014/TT-BTNMT regulates cadastral records
Publtime:03/07/2024
Form No. 04a/DK
Application for land use right certificate (Form 04a/DK)

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 6310 Projects are waiting for contractors
  • 475 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 540 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 19460 Tender notices posted in the past month
  • 32452 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second