Official dispatch 1032/BTP-BTTP of the Ministry of Justice

Official dispatch 1032/BTP-BTTP issued by the Ministry of Justice in 2020 on the official implementation of the national electronic information portal on asset auctions

Subject Ministry of Justice Code 1032/BTP-BTTP
Category Official Dispatch Signer Phan Chí Hiếu
Area Đấu giá Publtime 23/03/2020

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/BTP-BTTP
V/v triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã xây dựng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Để kịp thời triển khai chính thức có hiệu quả Cổng thông tin nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành ở địa phương về việc triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn) theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

2. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành ở địa phương thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản (Tài liệu hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải trên Cổng thông tin).

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc;
- Cục Công nghệ thông tin;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

Documents of the Same Type "Official Dispatch"
Code
Publtime
Summary
Publtime:06/04/2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Report summarizing reflections and recommendations of businesses and associations in March 2021
Publtime:23/10/2019
Official dispatch of the Hanoi Department of Justice on reporting and statistics in 2019
Official Dispatch No. 3695/STP - BTTP of Hanoi Department of Justice dated October 23, 2019, on "reporting and statistical work in 2019" of organizations practicing asset auctions and other units in the Judicial Support block.
Publtime:19/02/2020
Official Dispatch No. 534/BTP - BTTP of the Ministry of Justice on guidance on asset auction operations
Official Dispatch 534/BTP - BTTP dated February 19, 2020 of the Ministry of Justice on guidance on asset auction operations.
Publtime:18/03/2020
Official Dispatch 753/STP - BTTP dated March 18, 2020 of the Department of Justice on the implementation of level 3 online public services
Official Dispatch 753/STP - BTTP dated March 18, 2020 of the Department of Justice on the implementation of level 3 online public services
Publtime:23/03/2020
Official dispatch of the BTP officially deploying the National Electronic Information Portal on Asset Auctions
Official Dispatch No. 1033/BTP - BTTP dated March 23, 2020 of the Ministry of Justice on the official implementation of the National Electronic Information Portal on asset auctions.
Documents of the Same Field "Đấu giá"
Code
Publtime
Summary
Publtime:24/06/2022
Decree 43/2022/ND-CP Regulating the management, use and exploitation of clean water supply infrastructure assets
Regulates the management, use and exploitation of clean water supply infrastructure assets
Publtime:25/11/2014
Law on Enforcement of Civil Judgments 2014
Amending and supplementing a number of articles of the law on enforcement of civil judgments
Publtime:09/02/2022
Circular 07/2022/TT-BTC guiding the handover, receipt, and handling of debts and assets excluded when converting public ownership of enterprises and public employees
Circular No. 07/2022/TT-BTC dated February 9, 2022 guiding the handover, receipt, and handling of debts and assets excluded when converting ownership of enterprises, public service units, and under designated by the Government and Prime Minister
Publtime:18/12/2020
Documents of the Same Issuing Authority "Ministry of Justice"
Code
Publtime
Summary
Publtime:16/05/2017
Form attached to Circular No. 06/2017/TT-BTP
Form attached to Circular No. 06/2017/TT-BTP
Publtime:16/05/2017
Circular 06/2017/TT-BTP on asset auctions
Regulations on the framework program of auctioneer training courses, auctioneer training facilities, internships and inspection of auctioneer internship results and forms in the field of asset auctions
Publtime:08/02/2022
Publtime:19/02/2020
Official Dispatch No. 534/BTP - BTTP of the Ministry of Justice on guidance on asset auction operations
Official Dispatch 534/BTP - BTTP dated February 19, 2020 of the Ministry of Justice on guidance on asset auction operations.
Publtime:23/03/2020
Official dispatch of the BTP officially deploying the National Electronic Information Portal on Asset Auctions
Official Dispatch No. 1033/BTP - BTTP dated March 23, 2020 of the Ministry of Justice on the official implementation of the National Electronic Information Portal on asset auctions.

Utilities for you

Tendering consulting services

Do you need advice on legal documents related to the field of bidding? Use the bidding consulting service of the Bidding Ecosystem (HSTĐT) to receive the best support.

Send consultation request
Greeting
Greeting,
You are not logged in, please log in to use our various functions for members.

You can use your account on DauThau.info to log in to Dauthau.Net, and vice versa!

If you are still not our member, please sign up.

Only 5 minutes and absolutely free! Your account can be use on all over our ecosystem, including DauThau.info and DauThau.Net.

Search for bid information
Click for advanced search
Statistical
  • 5826 Projects are waiting for contractors
  • 336 Tender notices posted in the last 24 hours
  • 590 Contractor selection plan posted in the last 24 hours
  • 18650 Tender notices posted in the past month
  • 31180 Contractor selection plan posted in the last month
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second