Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Thứ hai - 11/09/2023 09:26
Ngày 03/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực từ ngày 01/9/2023. Theo đó, Trang thông tin đấu giá trực tuyến cần đảm bảo một số chức năng nghiệp vụ tối thiểu và một số yêu cầu nhất định. Vậy cụ thể những chức năng và yêu cầu đó là gì, mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của DauGia.Net.
Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Những yêu cầu cần phải đáp ứng với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định về yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến như sau:

 • Công khai, minh bạch, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

 • Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu giá trực tuyến.

 • Hoạt động ổn định, liên tục và phải đạt cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

 • Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin.

Các yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến
Các yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến
 • Có các chức năng nghiệp vụ tối thiểu sau đây:

  • Cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá.

  • Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập, việc tham gia trả giá, giá đã trả bằng mã định danh riêng.

  • Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá, thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại các cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

  • Hiển thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đã trả đối với phương thức trả giá lên và mức giá bằng giá khởi điểm hoặc giá đã giảm thấp nhất đối với phương thức đặt giá xuống để những người tham gia đấu giá có thể xem được, người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá.

  • Bảo đảm người tham gia đấu giá không thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ, thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.

5 chức năng nghiệp vụ tối thiểu của Trang thông tin đấu giá trực tuyến
5 chức năng nghiệp vụ tối thiểu của Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Như vậy, khoản 3 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thêm các yêu cầu chi tiết về Trang thông tin đấu giá trực tuyến, nhờ đó giúp cho các tổ chức đấu giá tài sản nắm rõ hơn các yêu cầu cần thiết khi thiết lập Trang đấu giá trực tuyến cho đơn vị. 

Thẩm định điều kiện với Trang thông tin đấu giá trực tuyến 

Căn cứ theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định nội dung về thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 • Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp. Đề án có các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP.

 • Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Trang thông tin đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng, thành phần Hội đồng gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.

 • Hội đồng thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:

  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

  • Các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP.

Như vậy, theo quy định mới tổ chức đấu giá tài sản sẽ gửi đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp (theo quy định tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP các tổ chức gửi đề án lên Sở Tư pháp).

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 47 2023NĐ CP quy định thẩm định điều kiện đối với Trang đấu giá trực tuyến
Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP quy định thẩm định điều kiện đối với Trang đấu giá trực tuyến

Phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Căn cứ tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định về việc phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyến, dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến như sau:

 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

 • Danh sách tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

 • Định kỳ hằng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra việc quản lý, vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đã được phê duyệt. Trường hợp Trang thông tin đấu giá trực tuyến không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này thì tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin đấu giá trực tuyến đó, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng có trách nhiệm nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được yêu cầu.

 • Sau thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến do Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt.

Như vậy, quy định phê duyệt Trang thông tin đấu giá trực tuyến được bổ sung thêm điểm 3 và 4, khoản 5 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP quy định cụ thể về việc dừng việc thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đối với các Trang thông tin đấu giá trực tuyến mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, được Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng.

Trên đây là các nội dung liên quan đến Trang thông tin đấu giá trực tuyến được đề cập đến trong Nghị định 47/2023/NĐ-CP mà DauThau.info tổng hợp và gửi đến bạn đọc. Hi vọng những chia sẻ trên sẽ giúp quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về quy định đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến. 

Để cập nhật nhanh chóng những gói đấu giá tài sản mới nhất, hãy đăng ký ngay Gói phần mềm VIP 6 -  "Săn" tài sản đấu giá của DauGia.Net. DauGia.Net là công cụ giúp các nhà đầu tư săn được các tài sản đấu giá hấp dẫn ở mọi lĩnh vực, phù hợp yêu cầu và năng lực của người dùng. Phần mềm hoạt động 24/24 giúp sàng lọc, tìm kiếm và chủ động gửi thông tin tài sản đấu giá được tìm thấy về email cho nhà đầu tư. 

Trường hợp gặp bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hoặc cần mua gói phần mềm VIP 6 -  "Săn" tài sản đấu giá, hãy liên hệ ngay với DauGia.Net qua:

Tác giả: Hồ Thị Linh

 Tags: daugia.net

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 3: Thi công xây lắp
Mã TBMT: IB2400128053-00
Đóng thầu: 09:00 31/05/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Mua giống lúa
Mã TBMT: IB2400132939-00
Đóng thầu: 13:30 30/05/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Mua sắm thiết bị nội thất nhà ký túc xá 15 tầng
Mã TBMT: IB2400126708-00
Đóng thầu: 16:00 08/06/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng
Mã TBMT: IB2400133419-00
Đóng thầu: 08:00 10/06/24
Công bố: 15:49 21/05/24
Thống kê
 • 5995 dự án đang đợi nhà thầu
 • 778 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1481 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14854 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28172 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây