Văn bản theo lĩnh vực: Đấu giá

STT
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số hiệu văn bản:01
Ngày ban hành:12/07/2024
Mẫu đơn xin đấu thầu đất
Mẫu đơn xin đấu thầu đất
File đính kèm:
2
Số hiệu văn bản:24/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành:19/05/2014
Mẫu số 04b/ĐK
DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNG THỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
File đính kèm:
3
Số hiệu văn bản:24/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành:19/05/2014
Mẫu số 04a/ĐK
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Theo mẫu 04a/ĐK)
File đính kèm:
4
Số hiệu văn bản:47/2023/NĐ-CP
Ngày ban hành:03/07/2023
Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định Luật Đấu giá tài sản
Nghị định 47/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
5
Số hiệu văn bản:17/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành:04/03/2010
Nghị định về bán đấu giá tài sản
Nghị định về bán đấu giá tài sản
File đính kèm:
6
Số hiệu văn bản:43/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành:24/06/2022
Nghị định 43/2022/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
File đính kèm:
7
Số hiệu văn bản:64/2014/QH13
Ngày ban hành:25/11/2014
Luật Thi hành án dân sự 2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự
File đính kèm:
8
Số hiệu văn bản:07/2022/TT-BTC
Ngày ban hành:09/02/2022
Thông tư 07/2022/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và TS loại trừ khi chuyển đổi SHDN, ĐVSN công lập
Thông tư số 07/2022/TT-BTC ngày 09/02/2022 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm:
9
Số hiệu văn bản:44/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:15/05/2014
File đính kèm:
10
Số hiệu văn bản:148/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành:18/12/2020
File đính kèm:
11
Số hiệu văn bản:108/2020/TT-BTC
Ngày ban hành:21/12/2020
Thông tư số 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về đấu giá tài sản
Thông tư số 108/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
File đính kèm:
12
Số hiệu văn bản:106/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:06/10/2017
Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về đấu giá tài sản
Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
File đính kèm:
13
Số hiệu văn bản:48/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:15/05/2017
Thông tư 48/2017/TT-BTC về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản
Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
File đính kèm:
14
Số hiệu văn bản:45/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:12/05/2017
Thông tư số 45/2017/TT-BTC về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Thông tư số 45/2017/TT-BTC về quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
File đính kèm:
15
Số hiệu văn bản:biểu mẫu 06/2017/TT-BTP
Ngày ban hành:16/05/2017
Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP
Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP
File đính kèm:
16
Số hiệu văn bản:06/2017/TT-BTP
Ngày ban hành:16/05/2017
Thông tư 06/2017/TT-BTP về đấu giá tài sản
Quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản
File đính kèm:
17
Số hiệu văn bản:62/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:16/05/2017
File đính kèm:
18
Số hiệu văn bản:44/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:15/05/2014
File đính kèm:
19
Số hiệu văn bản:45/2013/QH13
Ngày ban hành:29/11/2013
File đính kèm:
20
Số hiệu văn bản:02/2022/TT-BTP
Ngày ban hành:08/02/2022
File đính kèm:
21
Số hiệu văn bản:15/2017/QH14
Ngày ban hành:21/06/2017
File đính kèm:
22
Số hiệu văn bản:151/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:26/12/2017
File đính kèm:
23
Số hiệu văn bản:48/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:15/05/2017
Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính hoạt động đấu giá tài sản
Thông tư này quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tài sản khác quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.
File đính kèm:
24
Số hiệu văn bản:16/2021/QĐ-TTg
Ngày ban hành:18/02/2021
Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg về quy định về đấu giá, chuyển nhượng dữ liệu
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành về xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật
File đính kèm:
25
Số hiệu văn bản:435/BTTP-ĐGTS
Ngày ban hành:15/05/2018
Hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy đinh về đấu giá tài sản
Một số công văn Hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy đinh về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.
File đính kèm:
26
Số hiệu văn bản:03/2019/TT-BTP
Ngày ban hành:13/03/2019
Thông tư 03/2019/TT-BTP về hoạt động thống kê Ngành Tư pháp
Chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội triển khai một số nội dung cụ thể về đấu giá quyền sử đụng dất trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm:
27
Số hiệu văn bản:4127/UBND-KT
Ngày ban hành:23/09/2019
VB UBND tp Hà Nội về việc thanh quyết toán các HĐ Đấu giá Tài sản
Rà soát kiến nghị của Hội đấu giá viên thành phố liên quan đến việc thanh quyết toán các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản
File đính kèm:
28
Số hiệu văn bản:3695/STP - BTTP
Ngày ban hành:23/10/2019
Công văn của Sở tư pháp Hà Nội về việc báo cáo, thống kê năm 2019
Công văn số 3695/STP - BTTP của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ngày 23/10/2019, về việc “báo cáo, công tác thống kê 2019” của các tổ chức hành nghề đấu già tài sản và các đơn vị khác trong khối Bổ trợ Tư pháp.
File đính kèm:
29
Số hiệu văn bản:534/BTP - BTTP
Ngày ban hành:19/02/2020
Công văn 534/BTP - BTTP của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn nghiệp vụ Đấu giá tài sản
Công văn 534/BTP - BTTP ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn nghiệp vụ Đấu giá tài sản.
File đính kèm:
30
Số hiệu văn bản:1033/BTP - BTTP
Ngày ban hành:23/03/2020
Công văn BTP triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản
Công văn Số 1033/BTP - BTTP ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản.
File đính kèm:
31
Số hiệu văn bản:3738/TCTHADS - NV1
Ngày ban hành:30/10/2020
Công văn 3738/TCTHADS - NV1 về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS
Công văn số 3738/TCTHADS - NV1 ngày 30/10/2020 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc góp ý bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Tổ chức ĐGTS.
File đính kèm:
32
Số hiệu văn bản:40/CT-TTg
Ngày ban hành:02/11/2020
Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng chính phủ
Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường Quản lý Nhà nước đối với Hoạt động Đấu giá tài sản.
File đính kèm:
33
Số hiệu văn bản:27/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/11/2020
Quyết định số 27/2020/QĐ của UBND thành phố Hà Nội
Quyết định số 27/2020/QĐ ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về ĐG QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
File đính kèm:
34
Số hiệu văn bản:5839/UBND - NC
Ngày ban hành:23/12/2020
Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội
Công văn số 5839/UBND-NC ngày 23/12/ 2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm:
35
Số hiệu văn bản:45/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:12/05/2017
Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản
Thông tư này quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật đấu giá tài sản.
File đính kèm:
36
Số hiệu văn bản:04/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành:24/02/2017
Quy định 04/2017/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ở TP Hà Nội
Ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
File đính kèm:
37
Số hiệu văn bản:01/2016/QH14
Ngày ban hành:17/11/2016
Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14
Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
File đính kèm:
38
Số hiệu văn bản:48/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:15/05/2017
Thông tư 48/2017/TT-BTC Quy định chế độ tài chính trong đấu giá tài sản
Thông tư này quy định về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và tài sản khác quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.
File đính kèm:
39
Số hiệu văn bản:14/2018/TT-BTP
Ngày ban hành:16/10/2018
Thông tư 14/2018/TT-BTP Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên.
File đính kèm:
40
Số hiệu văn bản:62/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành:16/05/2017
Nghị định 62/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành.
File đính kèm:
41
Số hiệu văn bản:06/2017/TT-BTP
Ngày ban hành:16/05/2017
Thông tư 06/2017/TT-BTP về chương trình khung, cơ sở đào tạo nghề của đấu giá
Thông tư này quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
File đính kèm:
42
Số hiệu văn bản:14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Ngày ban hành:04/04/2015
Thông tư Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất
Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
File đính kèm:
43
Số hiệu văn bản:18/2014/TT-BTP
Ngày ban hành:08/09/2014
Thông tư 18/2014/TT-BTP quy định về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản
Thông tư này hướng dẫn về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản là khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP (sau đây gọi là tài sản bán đấu giá).
File đính kèm:
44
Số hiệu văn bản:1032/BTP-BTTP
Ngày ban hành:23/03/2020
Công văn 1032/BTP-BTTP của Bộ tư pháp
Công văn 1032/BTP-BTTP do Bộ tư pháp ban hành năm 2020 về triển khai chính thức cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
File đính kèm:
aztest thi nang bac nang luong quang cao

Tiện ích dành cho bạn

Dịch vụ tư vấn đấu thầu

Bạn đang cần tư vấn về văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu? Sử dụng dịch vụ tư vấn đấu thầu của Hệ sinh thái đấu thầu (HSTĐT) để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

Gửi yêu cầu tư vấn
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thống kê
  • 6094 dự án đang đợi nhà thầu
  • 801 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1400 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18999 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 31914 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây