Thông tư mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lựa chọn nhà đầu tư năm 2022

Thứ hai, 08 Tháng Tám 2022 9:02 SA
Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/06/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống đấu thầu quốc gia sẽ sửa đổi bãi bỏ một số điều của Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT và Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT. Chi tiết chúng ta xem bài viết của DauThau.info dưới đây!
Hình minh họa
Hình minh họa

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/06/2022

Thông tư này quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải, khai thác cơ sở dữ liệu về PPP và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gồm:
a) Cung cấp, đăng tải thông tin dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP); danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa;
b) Cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa;
c) Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP; mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu;
d) Sơ tuyển trong nước đối với dự án PPP;
đ) Khai thác cơ sở dữ liệu về PPP.

Lưu ý:
 1. Đối với dự án có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì không phải cung cấp, đăng tải thông tin bí mật đó theo quy định của Thông tư này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 2. Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng chưa áp dụng đối với các dự án sau:
a) Dự án PPP áp dụng sơ tuyển quốc tế, đấu thầu rộng rãi quốc tế, đàm phán cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư;
b) Dự án đầu tư có sử dụng đất áp dụng đấu thầu rộng rãi quốc tế, chỉ định thầu.


Nội dung chính của Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/06/2022

Nội dung chính của thông tư bao gồm 32 điều và 4 Phụ lục, gồm:
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Áp dụng các mẫu hồ sơ
 • Điều 5. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
 • Điều 6. Nguyên tắc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
 • Điều 7. Khai thác cơ sở dữ liệu về PPP
 • Điều 8. Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
 • Điều 9. Thông tin dự án và khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư
 • Điều 10. Phát hành, sửa đổi, làm rõ E-KSQT, E-YCSBNLKN, Yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm; gia hạn thời gian nộp E-HSQT, E-HSĐKTHDA, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
 • Điều 11. Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất
 • Điều 12. Thông báo mời sơ tuyển, E-TBMST, thông báo mời thầu dự án PPP
 • Điều 13. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, E-HSMST, hồ sơ mời đàm phán dự án PPP; gia hạn thời điểm đóng thầu
 • Điều 14. Danh sách ngắn đối với dự án PPP
 • Điều 15. Thông báo mời thầu
 • Điều 16. Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; gia hạn thời điểm đóng thầu
 • Điều 17. Hủy, gia hạn, sửa đổi thông tin đã đăng tải
 • Điều 18. Kết quả lựa chọn nhà đầu tư
 • Điều 19. Quy trình đăng tải trên Hệ thống
 • Điều 20. Nộp E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
 • Điều 21. Làm rõ, sửa đổi, thay thế, rút E-HSQT, E-HSDST, E-HSĐKTHDA, hồ sơ đăng ký thực hiện dự án
 • Điều 22. Lập, trình, thẩm định, phê duyệt E-HSMST dự án PPP
 • Điều 23. Mở thầu đối với dự án PPP áp dụng sơ tuyển
 • Điều 24. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển dự án PPP
 • Điều 25. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền
 • Điều 27. Trách nhiệm của Đơn vị chuẩn bị dự án, Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đối với dự án PPP; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế đối với dự án đầu tư có sử dụng đất; đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đối với dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa; bên mời thầu
 • Điều 28. Trách nhiệm của Trung tâm, Doanh nghiệp dự án và Báo Đấu thầu
 • Điều 29. Trách nhiệm của nhà đầu tư
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
Chi tiết nội dung các điều độc giả vui lòng xem TẠI ĐÂY
Chi tiết các phụ lục vui lòng xem tại đây:

Cập nhật mới:

Do Hệ thống đấu thầu mới chưa vận hành chính thức được, có lẽ vì đó mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT về việc ngưng hiệu lực Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó:
1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022, trừ quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT.
2. Ngưng hiệu lực quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 01 tháng 01 năm 2023.
3. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT từ ngày 01 tháng 8 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Chi tiết nội dung cụ thể thông tư 16/2022/TT-BKHĐT quý độc giả xem TẠI ĐÂY.

Bài viết trên đây của DauThau.info cung cấp nội dung mới nhất về lựa chọn nhà đầu tư qua mạng năm 2022 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành. Trong quá trình khai thác các thông tin đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thông tin liên quan đến chủ đầu tư và nhà thầu hãy sử dụng phần mềm DauThau.info với các gói VIP chuyên sâu hoặc nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu xây lắp công trình
Mã TBMT: IB2400183578-00
Đóng thầu: 09:00 02/07/24
Công bố: 10:04 24/06/24
Cung cấp lắp đặt thiết bị Hội Nghị trực tuyến tại xã Hòa Khương
Mã TBMT: IB2400179576-00
Đóng thầu: 10:00 29/06/24
Công bố: 10:04 24/06/24
Gói thầu số 09: Cung cấp con giống ốc nhảy
Mã TBMT: IB2400180034-00
Đóng thầu: 10:30 05/07/24
Công bố: 10:04 24/06/24
Gói thầu số 04: Giám sát khảo sát
Mã TBMT: IB2400188393-00
Đóng thầu: 14:00 03/07/24
Công bố: 10:01 24/06/24
Thống kê
 • 6354 dự án đang đợi nhà thầu
 • 223 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 347 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 19343 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 32012 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây