Giá trúng thầu là gì? Quy định về việc công khai giá trúng thầu như thế nào?

Thứ sáu - 06/10/2023 08:00
Giá trúng thầu là một trong những nội dung bắt buộc mà bên mời thầu cần công khai trong kết quả lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo minh bạch, rõ ràng cho kết quả cuộc đấu thầu. Vậy quy định về việc công khai giá trúng thầu như thế nào, cũng như có những vấn đề gì xoay quanh việc công khai giá trúng thầu, hãy cùng DauThau.info tìm hiểu trong nội dung dưới đây.
Giá trúng thầu là gì? Quy định về việc công khai giá trúng thầu như thế nào?

1. Giá trúng thầu là gì?

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013:

Giá trúng thầu là giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT)”.

Ngoài ra, bạn cũng cần nắm rõ các khái niệm sau để phân biệt rõ với giá trúng thầu:

 • Giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).

 • Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu, dựa trên cơ sở tổng dự toán, tổng mức đầu tư theo quy định pháp luật. 

 • Giá dự thầu là giá do nhà thầu đưa ra trong đơn dự thầu. 

 • Giá đánh giá là chi phí trên cùng một mặt bằng dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu. 

2. Điều kiện để được xét trúng thầu? 

Để được xét trúng thầu, nhà thầu cần đảm bảo những điều kiện như sau:

2.1 Trường hợp đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Điều 42 Luật Đấu thầu 2013 quy định về điều kiện xem xét, đề nghị trúng thầu như sau: 

Đối với nhà thầu là tổ chức

 • Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo quy định, 

 • Có đề xuất về kỹ thuật theo yêu cầu,

 • Có giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh; điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật; điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

 • Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt

Đối với nhà thầu là cá nhân

 • Có hồ sơ lý lịch, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu

 • Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. 

2.2 Trường hợp nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Điều 43 Luật Đấu thầu 2013 quy định các nhà thầu thành công đấu thầu khi thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 • Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ;

 • Có khả năng và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu;

 • Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu;

 • Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu;

 • Có giá dự thầu sau sửa đổi, hiệu chỉnh, giá đánh giá thấp nhất đối với phương pháp giá đánh giá;  điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá;

 • Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được phê duyệt. 

*** Lưu ý: Đối với nhà thầu không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phải nêu rõ lý do nhà thầu không trúng thầu

Bên cạnh đó, nhà thầu cần lưu ý thêm những thông tin sau: 

 • Giá hợp đồng không được vượt hơn giá trúng thầu. Đối với trường hợp khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu được bổ sung dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải đảm bảo giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán. 

 • Dự án, dự toán bao gồm nhiều gói thầu thì phải đảm bảo tổng giá hợp đồng không vượt tổng mức dự toán được phê duyệt.

 • Các nhà thầu phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định mới được xét trúng thầu.

  Điều kiện để được xét trúng thầu
  Điều kiện để được xét trúng thầu

  3. Thời hạn công khai giá trúng thầu

  Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định như sau:

  Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 hoặc điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định này.

  Đồng thời phải gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu trong thời hạn quy định tại điểm n khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu. 

  Ngoài ra, điểm n khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu thầu quy định như sau:

  n) Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

  4. Quy định về công khai giá trúng thầu 

  Việc công khai giá trúng thầu trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là bắt buộc, đây cũng là phản ánh mức giá cả trên thị trường. Qua đó giúp giải quyết khó khăn trong việc xác định mức giá phù hợp khi thực hiện đấu thầu, đặc biệt trong mua sắm hàng hóa.

  Theo đó, nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo khoản 1 Điều 12 của Luật Đấu thầu bao gồm:

  a) Thông tin quy định tại các Điểm a, b, c và d khoản 4 Điều này;

  b) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu;

  c) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết/hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn.

  Trong đó Điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 20 quy định như sau:

  a) Tên nhà thầu trúng thầu;

  b) Giá trúng thầu;

  c) Loại hợp đồng;

  d) Thời gian thực hiện hợp đồng;

  Như vậy giá gói thầu là một trong những nội dung bắt buộc mà bên mời thầu cần công khai trong kết quả lựa chọn nhà thầu, nhằm đảm bảo minh bạch, rõ ràng cho kết quả cuộc đấu thầu.

  Quy định về việc công khai giá trúng thầu
  Quy định về việc công khai giá trúng thầu

  5. Giải đáp một số thắc mắc về giá trúng thầu

  5.1. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng theo mức xác định từ bao nhiêu % giá trúng thầu?

  Theo khoản 3 Điều 66 Luật Đấu thầu 2013 quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng như sau:

  Bảo đảm thực hiện hợp đồng

  1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng.

  2. Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

  3. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.

  4. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

  5. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:

  a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực;

  b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng;

  c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

  Như vậy, theo quy định bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện và tham gia thực hiện của cộng đồng. Và căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ 2% đến 10% giá trúng thầu.

  5.2 Trường hợp nào giá hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn được vượt giá trúng thầu?

  Theo khoản 4 Điều 65 Luật Đấu thầu 2013 về hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn như sau:

  Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

  1. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  2. Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng quy định tại Điều 62 của Luật này. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc cụ thể.

  3. Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

  4. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

  5. Chính phủ quy định nội dung hợp đồng liên quan đến đấu thầu.

  Như vậy, về nguyên tắc, giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Tuy nhiên, đối với trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

  Bài viết trên đây của DauThau.info đã gửi đến anh chị nội dung về công khai giá trúng thầu cũng như các quy định về giá trúng thầu. Trong trường hợp các nhà thầu muốn tham khảo hoặc cần tra cứu giá của các vật tư, thiết bị đã trúng thầu, có thể xem tại bài viết: Hướng dẫn tham khảo giá của các vật tư, thiết bị đã trúng thầu hoặc liên hệ tới DauThau.info để được hỗ trợ qua các kênh:

 • Kênh chat: m.me/dauthau.info
 • Hotline: 0904.634.288 hoặc 024.8888.4288
 • Email: [email protected] 
 • Group Hỗ trợ nhà thầu: www.fb.com/groups/nhathaumuasamcong 
 • Group Zalo: https://zalo.me/g/ozgoox472 

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner chu ky so winca
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Bảo trì trọn gói cho hệ thống máy CT mô phỏng của Bệnh viện Ung Bướu
Mã TBMT: IB2300336397-01
Bên mời thầu: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU
Đóng thầu: 10:00 14/12/23
Công bố: 14:34 07/12/23
Quảng cáo Rada
Thống kê
 • 9094 dự án đang đợi nhà thầu
 • 1064 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1602 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 25815 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 36370 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây