04 phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Thứ sáu - 03/11/2023 14:20
Luật Đấu thầu 2023 quy định như thế nào về các phương thức lựa chọn nhà thầu? Nếu quý doanh nghiệp đang thắc mắc về vấn đề này thì hãy cùng DauThau.info tìm hiểu ngay bài viết sau đây.
04 phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

CLICK HERE to view in English

1. Quy định về các phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

Theo Luật Đấu thầu 2023, các phương thức lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

1.1 Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Căn cứ Điều 30 Luật Đấu thầu 2023 có quy định cụ thể về phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ như sau:

 • Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

  • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Đấu thầu 2023

  • Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp

  • Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

  • Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa.

 • Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 • Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

1.2 Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Điều 31 Luật Đấu thầu 2023 quy định về phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, cụ thể:

 • Các trường hợp áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

  • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

  • Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp đòi hỏi kỹ thuật cao theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ.

 • Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

 • Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

4 phương pháp lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023
4 phương pháp lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023

1.3 Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được quy định cụ thể tại Điều 32 Luật Đấu thầu 2023, cụ thể:

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp mà chưa xác định được chính xác các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, đầy đủ cho gói thầu tại thời điểm tổ chức đấu thầu.

Trong giai đoạn một, nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất về kỹ thuật không bao gồm giá dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu căn cứ thiết kế cơ sở hoặc thông số kỹ thuật của gói thầu. Nhà thầu được phép đề xuất phương án thay thế cho nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu nhưng phải chào thành phương án riêng cùng với phương án kỹ thuật chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Nhà thầu có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn một được mời tham dự thầu giai đoạn hai.

Đối với lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn hai, quy trình thực hiện như sau:

 • Nhà thầu trong danh sách đạt yêu cầu giai đoạn một được mời làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật bao gồm việc chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu điều chỉnh đề xuất về kỹ thuật giai đoạn một. Nhà thầu được đưa ra ý kiến góp ý về nội dung hồ sơ mời thầu

 • Trên cơ sở nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật với từng nhà thầu, hồ sơ mời thầu giai đoạn một được điều chỉnh, bổ sung về chỉ dẫn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hợp đồng và các nội dung khác để hình thành hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, kể cả các sai lệch về kỹ thuật của nhà thầu đã được chấp nhận, đề xuất trong phương án thay thế của nhà thầu đã được chấp nhận

 • Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu trên cơ sở nội dung điều chỉnh đề xuất về kỹ thuật giai đoạn một theo quy định tại điểm a khoản này. Việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ hồ sơ dự thầu.

1.4 Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Theo Điều 33 Luật Đấu thầu 2023 quy định cụ thể về phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, cụ thể:

 • Nhà thầu trong danh sách đạt yêu cầu giai đoạn một được mời làm rõ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật bao gồm việc chủ đầu tư, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu điều chỉnh đề xuất về kỹ thuật giai đoạn một. Nhà thầu được đưa ra ý kiến góp ý về nội dung hồ sơ mời thầu

 • Trên cơ sở nội dung làm rõ đề xuất về kỹ thuật với từng nhà thầu, hồ sơ mời thầu giai đoạn một được điều chỉnh, bổ sung về chỉ dẫn nhà thầu, tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hợp đồng và các nội dung khác để hình thành hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, kể cả các sai lệch về kỹ thuật của nhà thầu đã được chấp nhận, đề xuất trong phương án thay thế của nhà thầu đã được chấp nhận

 • Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, trong đó có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu. hồ sơ đề xuất tài chính được chào tương ứng theo phương án đề xuất kỹ thuật chính của nhà thầu; trường hợp nhà thầu chào phương án kỹ thuật thay thế thì phải gửi kèm theo phần đề xuất tài chính cho phương án thay thế này. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

2. Tình huống về phương thức lựa chọn nhà thầu

Tình huống 1:

 • Câu hỏi: Gói thầu xây lắp thuộc phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ. Chỉ có 01 nhà thầu tham gia dự thầu, giá dự thầu cao hơn giá gói thầu. Trường hợp này có phương án xử lý nào không?

 • Chuyên gia DauThau.info trả lời: Hiện nay xử lý tình huống đang được thực hiện theo Khoản 8 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể:

“8. Trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của tất cả các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nằm trong danh sách xếp hạng đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì xem xét xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu;

b) Cho phép đồng thời với việc các nhà thầu chào lại giá dự thầu, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.

Trường hợp cho phép các nhà thầu được chào lại giá dự thầu thì cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng không quá 10 ngày, kể từ ngày bên mời thầu gửi văn bản đề nghị chào lại giá dự thầu cũng như quy định rõ việc mở các hồ sơ chào lại giá dự thầu theo quy trình mở thầu quy định tại Điều 29 của Nghị định này. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trước ngày mở hồ sơ chào lại giá dự thầu nhưng tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh song phải bảo đảm trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào lại giá dự thầu;

c) Cho phép mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào đàm phán về giá nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất. Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì người có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh trong thời gian tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị điều chỉnh. Trường hợp đàm phán không thành công thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đàm phán. Cách thức này chỉ áp dụng đối với trường hợp gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế của dự án, gói thầu.”

Tuy nhiên, do chỉ có 1 nhà thầu nộp thầu do đó yếu tố “các” nhà thầu theo điều kiện trên là chưa phù hợp, đây là trường hợp là các quy định hiện hành chưa quy định cụ thể, hy vọng nghị định mới hướng dẫn Luật đấu thầu 2023 sẽ hướng dẫn chi tiết, đảm bảo “theo nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế”

Tình huống 2:

 • Câu hỏi: Gói thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Chỉ có một nhà thầu tham dự và được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật. Vậy bên mời thầu có phải trình thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật trước khi mở gói tài chính để đánh giá không?

 • Chuyên gia DauThau.info trả lời: Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT nêu rõ:

“3. Trường hợp chỉ có 01 nhà thầu tham dự thầu hoặc chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá), điểm tổng hợp (trong trường hợp gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá), không cần xác định ưu đãi, không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.”

Tình huống 3:

 • Câu hỏi: Anh chị cho em hỏi, đối với gói dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, khi đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, bên mời thầu có được yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu về vị trí nhân sự không?

 • Chuyên gia DauThau.info trả lời: Bên mời thầu hoàn toàn có thể yêu cầu làm rõ nhân sự khi hồ sơ dự thầu về vị trí nhân sự không rõ ràng.

Tình huống 4:

 • Câu hỏi: Với phương pháp chấm điểm gói xây lắp, 1 giai đoạn hai túi hồ sơ. Bên mời thầu đánh giá nhà thầu ko đạt về năng lực thiết bị thi công, mặc dù đã có công văn làm rõ phần thiết bị và nhà thầu đã bổ sung thiết bị mới. Bên mời thầu vẫn đánh giá là không đạt do thiết bị thi công không đáp ứng và không mở hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu. Điều này có đúng không? 

 • Chuyên gia DauThau.info trả lời: Nếu hồ sơ dự thầu có phần thiết bị thi công không đáp ứng (mặc dù đã thực hiện làm rõ) thì việc không mở hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu này là phù hợp.

Trên đây là 4 phương thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023. Mong rằng những chia sẻ trên của DauThau.info sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu. 

Nếu có thắc mắc về các phương thức lựa chọn nhà thầu hoặc các vấn đề liên quan đến đấu thầu hãy liên hệ với DauThau.info để được hỗ trợ:

Tác giả: Hồ Thị Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 3: Thi công xây lắp
Mã TBMT: IB2400128053-00
Đóng thầu: 09:00 31/05/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Mua giống lúa
Mã TBMT: IB2400132939-00
Đóng thầu: 13:30 30/05/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Mua sắm thiết bị nội thất nhà ký túc xá 15 tầng
Mã TBMT: IB2400126708-00
Đóng thầu: 16:00 08/06/24
Công bố: 15:50 21/05/24
Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng
Mã TBMT: IB2400133419-00
Đóng thầu: 08:00 10/06/24
Công bố: 15:49 21/05/24
Thống kê
 • 5995 dự án đang đợi nhà thầu
 • 778 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1481 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14854 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 28172 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây