Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là bao lâu?

Thứ ba - 11/10/2022 09:04
Sau bao lâu sẽ có kêt quả đấu thầu hay khi nào thì công bố kết quả lựa chọn nhà thầu là những câu hỏi thường xuyên chúng tôi nhận được khi nhà thầu đã nộp xong hồ sơ dự thầu. Hãy cùng DauThau.Net đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa


Các mốc thời gian trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Các mốc thời gian trong đấu thầu đang được quy định tại Điều 12 Luật Đấu thầu 2013, cụ thể:

1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu:
a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định;
b) Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu;
c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ quan tâm trước thời điểm đóng thầu;
d) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 20 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểm đóng thầu;
đ) Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu;
e) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu;
g) Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhung không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án;
h) Thời gian thẩm định tối đa là 20 ngày cho từng nội dung thẩm định: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình;
i) Thời gian phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định;
k) Thời gian phê duyệt hoặc có ý kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định;
l) Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mô lớn, phức tạp, gói thầu đấu thầu theo phương thức hai giai đoạn, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phải bảo đảm tiến độ dự án;
m) Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
n) Thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
2. Chính phủ quy định chi tiết về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia của cộng đồng; thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.

Ngoài ra để dễ tra cứu, chúng tôi có các bài viết về các mốc thời gian trong đấu thầu, các bên quan tâm có thể tham khảo tại đây:

Sau bao lâu thì nhà thầu có kết quả đấu thầu?

Sau bao lâu thì nhà thầu có kết quả đấu thầu? luôn là câu hỏi và mong chờ của nhà thầu khi nộp thầu. Nếu đọc các quy định trên chúng ta sẽ khó tìm được câu trả lời, xem kỹ bài viết mà chúng tôi đã thực hiện nêu trên cho thấy đây là một mốc mềm vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất là cứng (hồ sơ đề xuất 30 ngày, hồ sơ dự thầu 45 ngày-đối với đấu thầu trong nước), nhưng sau khi đánh giá xong thì còn bước trình thẩm định tối đa 20 ngày, bước phê duyệt hoặc có ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa 10 ngày. Như vậy, nếu quy trình chuẩn và quá trình đánh giá, thẩm định, phê duyệt không phát sinh vấn đề thì thời gian sẽ là:
Đối với đấu thầu trong nước:
  • Hồ sơ đề xuất: 30 ngày + 20 ngày + 10 ngày = 60 ngày (Tối đa).
  • Hồ sơ dự thầu: 45 ngày + 20 ngày + 10 ngày = 75 ngày (Tối thiểu).
Đối với đấu thầu quốc tế:
  • Hồ sơ đề xuất: 40 ngày + 20 ngày + 10 ngày = 70 ngày (Tối đa).
  • Hồ sơ dự thầu: 60 ngày + 20 ngày + 10 ngày = 90 ngày (Tối thiểu).
Lưu ý: Trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thêm 20 ngày nữa.
 
Thời gian quy định là vậy, tuy nhiên thực tiễn có những gói thầu gặp phải nhiều vấn đề hoặc ý kiến/quan điểm trái chiều dẫn đến các vòng lặp thời gian trên sẽ quay lại 1 hoặc nhiều lần, nên thực tế thời gian từ lúc đóng thầu đến lúc có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ kéo dài hơn nhiều.

Thời gian trong đấu thầu là cực kỳ quan trọng và quý giá, chúng ta thấy việc kéo dài thời gian trên ảnh hướng rất nhiều đến cơ hội cũng như tiến độ thực hiện dự án trong đầu tư công, mong rằng thời gian tới đấy Luật đấu thầu sửa đổi sẽ xem xét điều chỉnh giảm thời gian xuống đặc biệt với các gói thầu quy mô nhỏ.
Trong quá trình hoạt động đấu thầu, nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề phát sinh, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: 

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400093178-01
Đóng thầu: 06:00 27/04/24
Công bố: 14:11 23/04/24
Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác chuyên môn Quý II năm 2024
Mã TBMT: IB2400096032-00
Đóng thầu: 15:00 03/05/24
Công bố: 14:10 23/04/24
Bảo dưỡng định kỳ hệ thống đo mức tự động bể khu A, C, H
Mã TBMT: IB2400087080-00
Đóng thầu: 15:30 03/05/24
Công bố: 14:09 23/04/24
Thống kê
  • 5114 dự án đang đợi nhà thầu
  • 660 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 1388 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 14192 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26798 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây