06 quy định về thời gian khi đấu thầu qua mạng

Thứ sáu - 11/06/2021 08:16
Năm 2021 là năm bản lề với đa số các gói thầu (10-20 tỷ) thực hiện đấu thầu qua mạng để hướng tới năm 2025 các gói thầu sẽ thực hiện đấu thầu qua mạng. Không ít các nhà thầu lúng túng vì các vấn đề trong đấu thầu qua mạng, thời gian trong đấu thầu qua mạng cũng là một vấn đề quan trọng, DauThau.info hôm nay sẽ giải đáp nội dung này cùng quý độc giả
Quy định về thời gian đấu thầu qua mạng
Quy định về thời gian đấu thầu qua mạng
Bài viết hôm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện theo dạng quy trình ngược, các mốc thời gian sẽ được liệt kê theo thứ tự số ngày từ thấp đến cao, kèm theo các mốc thời gian sẽ là những công việc phải làm. Do có một số mốc là cố định nên cách thực hiện này có thể giúp ích cho quý độc giả dễ dàng tra cứu hơn. Hãy cùng DauThau.info tìm hiểu!

Các mốc thời gian theo Luật đấu thầu 2013 và các văn bản hiện hành

02 ngày làm việc

 • Là thời gian tối thiểu để Bên mời đăng tải văn bản làm rõ hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển trên Hệ thống.

03 ngày làm việc

 • Là thời gian tối thiểu để Bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu trước ngày có thời điểm đóng thầu (đối với đấu thầu trong nước), như vậy Nhà thầu cũng sẽ có 03 ngày để kịp thời sửa đổi những nội dung hồ sơ dự thầu để phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu sửa đổi trước khi gói thầu đó đóng thầu.
 • Là thời gian tối thiểu để nhà thầu có thể gửi yêu cầu làm rõ E-HSMT tính đến thời điểm đóng thầu.
(Lưu ý: 2 trường hợp trên không áp dụng đối với gói thầu thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng)
 • Là thời gian tối thiểu mà bên mời thầu phát hành E-HSMT đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

05 ngày làm việc

 • Là thời gian tối thiểu để Bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu trước ngày có thời điểm đóng thầu (đối với đấu thầu quốc tế), như vậy Nhà thầu cũng sẽ có 05 ngày để kịp thời sửa đổi những nội dung hồ sơ dự thầu để phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu sửa đổi trước khi gói thầu đó đóng thầu.
 • Là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường. Vậy đây cũng là thời gian tối thiểu để nhà thầu có thể chuẩn bị E-HSDT kể từ ngày phát hành E-HSMT trên mạng.
 • Là thời gian tối đa kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu.
thời gian trong đấu thầu qua mạng
Các quy định về thời gian trong đấu thầu qua mạng

07 ngày làm việc

 • Là thời gian tối đa Bên mời thầu phải thực hiện đăng tải danh sách ngắn kể từ thời điểm được phê duyệt.
 • Là thời gian tối đa Bên mời thầu phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.
 • Là thời gian tối đa Chủ đầu tư phải đăng tải lên Hệ thống Danh mục dự án có sử dụng đất và thông tin dự án đầu tư PPP, kể từ ngày ban hành các văn bản này.
 • Là thời gian tối đa Chủ đầu tư phải đăng tải lên Hệ thống đối với dự án xã hội hóa được chọn áp dụng Luật đấu thầu, kể từ ngày dự án được phê duyệt.

10 ngày làm việc

 • Là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Vậy đây cũng là thời gian tối thiểu để nhà thầu có thể chuẩn bị E-HSDT kể từ ngày phát hành E-HSMT trên mạng.
(Lưu ý các mốc nên trên đều thực hiện cho gói thầu theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)

20 ngày làm việc

 • Là thời gian tối thiểu phát hành E-HSMT đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng áp dụng phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Vậy đây cũng là thời gian tối thiểu để nhà thầu có thể chuẩn bị E-HSDT kể từ ngày phát hành E-HSMT trên mạng.

Các mốc thời gian theo Luật đấu thầu 2023 

Luật đấu thầu 2023 ra đời và sắp tới có hiệu lực sẽ có nhiều thay đổi quy định về thời gian trong đấu thầu so với trước đây, những nội dung không được quy định như dưới đây thì do chủ đầu tư tự quyết định đưa ra mốc thời gian, đó cũng là điểm lưu ý căn bản của Luật đấu thầu mới liên quan đến vấn đề thời gian.

03 ngày làm việc

 • Sửa đổi hồ sơ mời thầu: Đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Việc sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu.

05 ngày làm việc

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với chào hàng cạnh tranh tối thiểu là 05 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

09 ngày làm việc

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước.
 • Đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày đối với đấu thầu trong nước.
 • Trường hợp gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật đấu thầu (2023) nhưng người có thẩm quyền quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 09 ngày kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu

Lưu ý: Đây cũng chính là thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng

10 ngày làm việc

 • Việc sửa đổi hồ sơ mời thầu được thực hiện trong thời gian tối thiểu là 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu (Đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu từ 20 tỷ đồng trở lên, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu từ 10 tỷ đồng trở lên).

18 ngày

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu trong nước.
 • Đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng thì thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 18 ngày đối với đấu thầu quốc tế.

Lưu ý: Đây cũng chính là thời gian phát hành hồ sơ mời thầu qua mạng

35 ngày

 • Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế tối thiểu là 35 ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu

Trên đây là bài viết của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở một số quy định về đấu thầu qua mạng mới nhất năm 2021 và quy định về thời gian trong đấu thầu theo Luật đấu thầu 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Trong trường hợp có các nội dung cần hỏi đáp, hãy liên hệ với DauThau.info qua các kênh:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi nang bac nang luong quang cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400172647-00
Đóng thầu: 14:00 21/06/24
Công bố: 23:35 13/06/24
Gói thầu số 6: Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400172632-00
Đóng thầu: 08:00 23/06/24
Công bố: 23:21 13/06/24
Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400172634-00
Đóng thầu: 14:00 21/06/24
Công bố: 23:12 13/06/24
Thống kê
 • 7176 dự án đang đợi nhà thầu
 • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1420 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 19999 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 34335 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây