Những lưu ý trong hoạt động mua sắm thường xuyên

Thứ ba - 07/03/2023 13:34
Mua sắm thường xuyên là hoạt động mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng vốn nhà nước. Mua sắm thường xuyên thông qua các hình thức đấu thầu là hoạt động không thể thiếu của các cơ quan, đơn vị này. Vậy cần lưu ý những nội dung gì khi thực hiện hoạt động mua sắm thường xuyên, hãy cùng DauThau.info xem xét qua bài viết dưới dây.
Hình ảnh minh họa bài viết
Hình ảnh minh họa bài viết


Mua sắm thường xuyên là gì?

Mua sắm thường xuyên là việc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) khi sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên. Trong đó nguồn kinh phí theo Khoản 2 Điều 2 gồm:
a) Nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả nguồn bổ sung trong năm);
b) Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia trong trường hợp thực hiện theo hình thức không hình thành dự án đầu tư;
c) Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn khác do nhà nước quản lý (nếu có);
d) Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Vay nợ, viện trợ không hoàn lại được cân đối trong chi thường xuyên ngân sách nhà nước; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thuộc ngân sách nhà nước (trừ trường hợp Điều ước quốc tế về ODA và vốn vay ưu đãi mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác);
đ) Nguồn thu từ phí, lệ phí được sử dụng theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
e) Nguồn kinh phí từ thu hoạt động sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật tại đơn vị sự nghiệp công lập;
g) Nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế;
h) Nguồn thu hợp pháp khác theo quy định (nếu có).

Những trang thiết bị, dịch vụ nào phải mua sắm thường xuyên?

Các loại hàng hóa, dịch vụ phải thực hiện dạng mua sắm thường xuyên được quy định tài Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính như sau:

a) Mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
b) Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, phục vụ an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy;
c) Mua sắm phương tiện vận chuyển: Ô tô, xe máy, tàu, thuyền, xuồng và các phương tiện vận chuyển khác (nếu có);
d) Mua sắm nguyên nhiên liệu, xăng dầu, hóa chất, dược liệu, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư, vật liệu tiêu hao, công cụ, dụng cụ bảo đảm hoạt động thường xuyên;
đ) May sắm trang phục ngành, trang phục phục vụ hoạt động đặc thù của ngành, lĩnh vực theo quy định (như: quần áo bác sỹ, y tá, quần áo bệnh nhân, phạm nhân và các loại trang phục đặc thù của ngành nghề khác), bảo hộ lao động (gồm cả mua sắm vật liệu, mẫu thiết kế và công may);
e) Mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin gồm: Máy móc, thiết bị, phụ kiện, phần mềm và các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin khác, bao gồm cả lắp đặt, chạy thử, bảo hành (nếu có) thuộc dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
g) Sản phẩm in, tài liệu, biểu mẫu, ấn phẩm, ấn chỉ, tem; văn hóa phẩm, sách, tài liệu, phim ảnh và các sản phẩm, dịch vụ để tuyên truyền, quảng bá và phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;
h) Dịch vụ phi tư vấn bao gồm: Thuê các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển; sửa chữa thường xuyên nhỏ, lẻ nhà cửa, công trình xây dựng không thuộc dự án đầu tư xây dựng cơ bản; dịch vụ thuê trụ sở làm việc, nhà trạm, ô tô phục vụ công tác, vệ sinh công nghiệp; dịch vụ xử lý chất thải; dịch vụ chăm sóc vườn hoa, cây cảnh; dịch vụ thuê đường truyền dẫn; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thẩm định giá (nếu có); dịch vụ cung cấp điện, nước, điện thoại cố định; dịch vụ đào tạo, tập huấn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các dịch vụ phi tư vấn khác;
i) Dịch vụ tư vấn bao gồm: Tư vấn lựa chọn công nghệ, tư vấn để lập, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu và các dịch vụ tư vấn khác trong mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị;
k) Bản quyền sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ (nếu có);
l) Các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn khác được mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Một số lưu ý trong hoạt động mua sắm thường xuyên

Về cơ bản hoạt động mua sắm thường xuyên là hoạt động đấu thầu theo Luật đấu thầu để thực hiện một gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm hàng năm của cơ quan đơn vị, tuy nhiên có một số nội dung đã được Bộ Tài chính quy định cụ thể hơn như sau:

1. Về giá gói thầu

Giá gói thầu khi xây dựng trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được xác định căn cứ vào ít nhất một trong các tài liệu sau:

  • Giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau trên địa bàn để làm căn cứ xác định giá gói thầu; trong trường hợp không đủ 03 đơn vị trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác đảm bảo đủ 03 báo giá;
  • Dự toán mua sắm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (gồm: chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá hoặc toàn bộ dự toán được bố trí để mua sắm một loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm);
  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá tài sản, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;
  • Giá thị trường tại thời Điểm mua sắm được tham khảo từ thông tin chính thống do các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố được khai thác qua mạng Internet;
  • Giá của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 30 ngày.

2. Chỉ định thầu

Chỉ định thầu trong mua sắm thường xuyên chỉ áp dụng cho các gói thầu có dự toán gói thầu/giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng. Trong khi các hạn mức chỉ định thầu theo Luật đấu thầu cao hơn (Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công).

3. Chào hàng cạnh tranh

Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm thường xuyên chỉ áp dụng với các gói thầu có giá gói thầu không quá 2 tỷ đồng. Trong khi chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu tối đa 5 tỷ đồng.

4. Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong mua sắm thường xuyên chỉ áp dụng với các gói thầu có giá gói thầu không quá 200.000.000 đồng. Trong khi chào hàng cạnh tranh rút gọn theo Luật đấu thầu có mức cao hơn (500.000.000 đồng với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản và 1 tỷ đồng với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng và xây lắp đơn giản).

Mua sắm thường xuyên đăng tải ở đâu?

Bản chất mua sắm thường xuyên vẫn là hoạt động đấu thầu được quy định trong Luật đấu thầu năm 2013Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, do đó tất cả các hoạt động mua sắm thường xuyên phải được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia (e-GP), các hoạt động đấu thầu qua mạng phải thực hiện trên hệ thống này, các kế hoạch đấu thầu cũng phải đăng tải công khai trên Hệ thống. Các gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên thường được phân biệt là "Chi thường xuyên" tại mục Phân loại kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Phân biệt hoạt độn mua sắm thường xuyên với hoạt động khác
 
Bài viết trên chúng tôi đã phân tích lưu ý một số điểm khác của hoạt động mua sắm thường xuyên. Hy vọng bài viết có ích cho các nhà thầu lẫn bên mời thầu còn đang băn khoăn về vấn này. DauThau.info luôn đồng hành và mang đến nhiều những thông tin bổ ích cho các nhà thầu quan tâm, trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Tác giả: Son Vu

Bài viết này của DauThau.info được cấp phép theo giấy phép dữ liệu mở Creative Commons CC-BY (cho phép sử dụng toàn quyền nhưng phải ghi công tác giả, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ ban đầu) trừ trường hợp được cấp phép riêng sẽ được ghi rõ trong tài liệu. Sử dụng lại các nguồn từ DauThau.info cần ghi rõ bản quyền!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói 4: Môi trường, hóa chất và vật tư cho triển khai phương pháp mới
Mã TBMT: IB2400008742-00
Đóng thầu: 10:00 11/03/24
Công bố: 11:53 01/03/24
Trang thiết bị văn phòng và công nghiệp
Mã TBMT: IB2400038402-00
Đóng thầu: 10:00 10/03/24
Công bố: 11:52 01/03/24
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400033938-01
Đóng thầu: 09:00 11/03/24
Công bố: 11:38 01/03/24
Thống kê
  • 2617 dự án đang đợi nhà thầu
  • 365 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 733 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 4640 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 9683 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây