Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất 2023

Thứ sáu - 24/03/2023 09:23
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng ghi chép lại các đánh giá của chủ thầu khi đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng của nhà thầu. Trong nội dung bài viết này DauThau.info gửi đến bạn các mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất năm 2023 và các quy định liên quan khi tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT).
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất 2023
Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất 2023

Xem 04 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT tại bài viết: 04 Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất 2024

1. Hồ sơ dự thầu qua mạng là gì

Hồ sơ dự thầu qua mạng (hay E-HSDT) là hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, đấu thầu hạn chế qua mạng, hồ sơ đề xuất đối với chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy trình thông thường, báo giá đối với chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. 

Khái niệm này được quy định tại điểm o khoản 4 Điều 3 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT

Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng là biên bản ghi nhận sự đánh giá về hồ sơ dự thầu theo tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất, được mời đến mở hồ sơ đề xuất tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

2. Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) mới nhất

Các mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) được quy định tại khoản 6 Điều  4 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT, như sau:

 • Mẫu số 6A sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 01 quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

⇒ Tải mẫu 6A: https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Mau-so-6A-193/ 

 • Mẫu số 6B sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT theo quy trình 02 quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

⇒ Tải mẫu 6B: https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Mau-so-6B-194/ 

 • Mẫu số 6C sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

⇒ Tải mẫu 6C: https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Mau-so-6C-195/ 

 • Mẫu số 6D sử dụng để lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu dịch vụ tư vấn theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

⇒ Tải mẫu  6D: https://dauthau.asia/van-ban-dau-thau/detail/Mau-so-6D-196/ 

3. Các bước đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng 

Hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) được bên mời thầu áp dụng theo một trong hai quy trình dưới đây. ​​Quy trình các bước đánh giá E-HSDT được quy định theo khoản 1 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

a) Quy trình 01 áp dụng cho tất cả các gói thầu:

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT;

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm;

- Đánh giá về kỹ thuật;

- Đánh giá về tài chính.

b) Quy trình 02 áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp “giá thấp nhất” và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào:

- Căn cứ vào biên bản mở thầu, Hệ thống tự động xếp hạng nhà thầu theo giá dự thầu thấp nhất (không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu trong trường hợp này);

- Đánh giá tính hợp lệ E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

- Đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xếp hạng thứ nhất;

Trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì đánh giá đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo.

Như vậy đối với gói thầu áp dụng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp đánh giá E-HSDT, bên mời thầu được chọn một trong hai quy trình quy định tại điểm a và điểm b khoản này để đánh giá E-HSDT. Đồng thời quy trình 02 chỉ thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm b khoản này.

4. Quy định về việc đánh giá hồ sơ dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

Việc đánh giá Hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) bao gồm các nguyên tắc khi đánh giá E-HSDT được quy định tại khoản 2 Điều 32 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

a) Việc đánh giá E-HSDT phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT và các yêu cầu khác trong E-HSMT, các tài liệu làm rõ E-HSMT, căn cứ vào E-HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ E-HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

b) Sau khi lựa chọn được danh sách ngắn, trường hợp nhà thầu thay đổi tư cách tham dự thầu thì gửi văn bản đến bên mời thầu để xem xét, chấp thuận. Trường hợp bên mời thầu chấp thuận, nhà thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm trong E-HSDT theo tư cách tham dự thầu mới;

c) Đối với các nội dung Hệ thống đánh giá tự động, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu "không đạt" ở nội dung này. Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt" khi Hệ thống đã đánh giá "không đạt". Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

d) Đối với bảo đảm dự thầu, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trong file đính kèm là cơ sở để đánh giá;

đ) Đối với hợp đồng tương tự, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT;

Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại.

e) Đối với xuất xứ của hàng hóa, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ E-HSDT;

g) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm d, đ và e khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá;

h) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi;

i) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT. Đối với các nội dung về tính hợp lệ, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng đã được Hệ thống đánh giá tự động là "đạt" theo thông tin kê khai, trích xuất trong E-HSDT mà tổ chuyên gia đánh giá lại là "không đạt" thì tổ chuyên gia chỉnh sửa lại kết quả đánh giá từ "đạt" thành "không đạt". Trong trường hợp này, bên mời thầu mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng mà không phải phê duyệt lại danh sách xếp hạng. Đối với thông tin về thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân hằng năm, giá trị tài sản ròng từ năm 2021 trở đi, bên mời thầu chỉ đối chiếu nếu nhà thầu cập nhật thông tin mà không đối chiếu trong trường hợp các thông tin trên do Hệ thống tự động trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử.

Bên mời thầu cần nắm rõ các quy định này để việc đánh giá E-HSDT được chính xác, minh bạch và hiệu quả. 

5. Quy định về đăng tải báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Việc đăng tải báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có các quy định sau đây:

 • Sau khi đánh giá E-HSDT, tổ trưởng tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia) lên Hệ thống. Tổ trưởng tổ chuyên gia chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa bản báo cáo đánh giá E-HSDT scan đính kèm trên Hệ thống và bản báo cáo đánh giá E-HSDT bằng giấy có chữ ký của các thành viên trong tổ chuyên gia (Theo khoản 4 Điều 32 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT) 

 • Báo cáo đánh giá E-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng thì bên mời thầu đăng tải báo cáo đánh giá tổng hợp, không kèm theo các phiếu chấm của thành viên trong tổ chuyên gia (Theo  điểm b khoản 1 Điều 19 của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT)

Trên đây là bài hướng dẫn của DauThau.info về các Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng mới nhất 2023. Hiện tại DauThau.info vừa ra mắt Gói dịch vụ “API - Truy vấn dữ liệu thầu theo thời gian thực” dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu trích xuất dữ liệu thông báo mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu theo nhu cầu. DauThau.info khuyến khích các đơn vị nên đăng ký sử dụng sớm để nhận được giá ưu đãi tốt nhất!

Ngoài ra, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Video Huong dan su dung dauthau.info
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 03: Tư vấn lập đồ án quy hoạch, lập quy chế quản lý kiến trúc
Mã TBMT: IB2400130592-00
Đóng thầu: 17:00 06/06/24
Công bố: 11:21 19/05/24
Gói thầu số 01: Chi phí xây dựng
Mã TBMT: IB2400130718-00
Đóng thầu: 09:00 28/05/24
Công bố: 11:09 19/05/24
Mua sắm vật tư, hàng hóa phục vụ công tác đảng, công tác chính trị Qúy 2 năm 2024
Mã TBMT: IB2400130696-00
Đóng thầu: 09:30 25/05/24
Công bố: 11:00 19/05/24
Thống kê
 • 5840 dự án đang đợi nhà thầu
 • 169 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 168 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 14328 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 26878 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây