Danh sách ngắn trong đấu thầu là gì? Các quy định về danh sách ngắn

Thứ hai - 27/11/2023 07:50
Bài viết này DauThau.info sẽ mang đến cho bạn thông tin về khái niệm danh sách ngắn, các quy định hiện hành và mới nhất về danh sách ngắn. Hãy cùng tham khảo trong nội dung ở dưới đây.
Danh sách ngắn trong đấu thầu là gì Các quy định về danh sách ngắn
Danh sách ngắn trong đấu thầu là gì Các quy định về danh sách ngắn

Danh sách ngắn là gì?

Khái niệm về danh sách ngắn được quy định cụ thể trong Luật Đấu thầu 2013 và Luật Đấu thầu 2023. Theo đó:

Theo Luật Đấu thầu 2013

Khái niệm danh sách ngắn được quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013:

“Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm”.

Theo đó, danh sách ngắn theo Luật Đấu thầu 2013 sẽ bao gồm:

 • Danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; 
 • Danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; 
 • Danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Tuy nhiên so với Luật Đấu thầu 2023, khái niệm về danh sách ngắn lại có đôi chút khác biệt.

Theo Luật Đấu thầu 2023

Khái niệm danh sách ngắn được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023:

“Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu, nhà đầu tư được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.”

Theo nội dung trên, danh sách ngắn theo Luật Đấu thầu 2023 sẽ bao gồm:

 • Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; 
 • Danh sách nhà thầu, nhà đầu tư được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; 
 • Danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

Như vậy, so sánh hai khái niệm này theo Luật Đấu thầu 2013 và 2023, ta thấy có những điểm khác nhau như sau:

Đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển, danh sách ngắn là: 
+ Danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển theo Luật Đấu thầu 2013. 
+ Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển theo Luật Đấu thầu 2023.
 
- Đối với đấu thầu hạn chế, danh sách ngắn là: 
+ Danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu theo Luật Đấu thầu 2013. 
+ Danh sách nhà thầu, nhà đầu tư được mời tham dự thầu theo Luật Đấu thầu 2023.
Danh sách ngắn là gì
Danh sách ngắn là gì?

Luật Đấu thầu 2023 đã được thông qua và có hiệu lực kể từ 01/01/2024, nhà thầu nên sớm nắm được những thay đổi này để áp dụng phù hợp trong công tác đấu thầu của đơn vị mình. 

Thông tin về danh sách ngắn trong đấu thầu phải được đăng tải ở đâu?

Theo điểm d khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 quy định thông tin về đấu thầu, thông tin về danh sách ngắn trong đấu thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu. Đây là quy định bắt buộc.

Bên cạnh đó, thông tin về danh sách ngắn trong đấu thầu cũng được khuyến khích đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Danh sách ngắn trong đấu thầu phải được đăng tải ở đâu
Danh sách ngắn trong đấu thầu phải được đăng tải ở đâu?

Quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư với trường hợp gói thầu đã lựa chọn danh sách ngắn

Theo đó, Điều 5 của cả Luật Đấu thầu 2013 và 2023 đều quy định về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư với trường hợp: 

“Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn”.

Như vậy đối với trường hợp đã lựa chọn danh sách ngắn, nhà thầu, nhà đầu tư có đủ tư cách hợp lệ phải là nhà thầu/nhà đầu tư đã có tên trong danh sách ngắn. 

Và theo quy định trên thì nếu bên mời thầu có tổ chức lựa chọn danh sách ngắn mà nhà thầu lại không có tên trong danh sách ngắn thì nhà thầu đó sẽ hông có đủ tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu đối với gói thầu đó bên cạnh những điều kiện khác có được quy định.

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp gói thầu lựa chọn danh sách ngắn
Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp gói thầu lựa chọn danh sách ngắn

Quy định về lựa chọn danh sách ngắn trong đấu thầu

Theo Điều 22 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã nêu rõ, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, có thể áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn nhằm lựa chọn các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu. Việc áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn do người có thẩm quyền quyết định và phải được ghi rõ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Quy định về việc lựa chọn danh sách ngắn
Quy định về việc lựa chọn danh sách ngắn

Theo đó, quy định về việc lựa chọn danh sách ngắn như sau: 

1. Đối với đấu thầu rộng rãi

- Lập hồ sơ mời sơ tuyển:

 • Hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm các nội dung sau đây: Thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự sơ tuyển; tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

 • Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển. Trong tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải quy định mức tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

- Việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển: Phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển;

- Thông báo mời sơ tuyển: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 và điểm b khoản 1 hoặc điểm a khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

- Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho các nhà thầu tới trước thời điểm đóng thầu;

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển: Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự sơ tuyển đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả sơ tuyển;

- Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển:

 • Hồ sơ dự sơ tuyển nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Việc mở hồ sơ dự sơ tuyển phải được ghi thành biên bản và gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển được gửi đến sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại;

 • Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Nhà thầu có hồ sơ dự sơ tuyển được đánh giá đạt ở tất cả các nội dung về năng lực và kinh nghiệm được đưa vào danh sách ngắn.

-  Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển:

 • Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia;

 • Kết quả sơ tuyển phải được thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt;

 • Kết quả sơ tuyển phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển;

 • Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải bao gồm tên các nhà thầu trúng sơ tuyển và các nội dung cần lưu ý (nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngắn.

- Công khai danh sách ngắn: Danh sách ngắn phải được đăng tải đúng quy định và gửi thông báo đến các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

2. Đối với đấu thầu hạn chế

- Xác định, phê duyệt danh sách ngắn: Xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu;

- Công khai danh sách ngắn: Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải theo đúng quy định.

- Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

Quy định về việc đăng tải thông tin danh sách ngắn như thế nào?

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định đăng tải danh sách ngắn như sau:

 • Về thời gian đăng tải: Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày danh sách ngắn được phê duyệt.

 • Về việc đính kèm tài liệu: Bên mời thầu đính kèm quyết định phê duyệt danh sách ngắn trong quá trình đăng tải danh sách ngắn.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT. Việc xác định danh sách ngắn qua mạng, lựa chọn nhà thầu qua mạng chưa áp dụng đối với:

 • Gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế;

 • Gói thầu hỗn hợp;

 • Gói thầu theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ;

 • Gói thầu theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Quy định về việc đăng tải thông tin danh sách ngắn
Quy định về việc đăng tải thông tin danh sách ngắn

Như vậy, DauThau.info đã cung cấp các quy định về danh sách ngắn trong đấu thầu. DauThau.info sẽ tiếp tục gửi đến bạn các bài viết về Luật Đấu thầu 2023. Hãy thường xuyên theo dõi chuyên mục Tin tức của DauThau.info để cập nhật các thông tin về thị trường đấu thầu nhanh chóng nhất!

Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc trong quá trình tham gia đấu thầu, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

 

Tác giả: Thuy Nguyen

 Tags: nhà thầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Gói thầu số 02: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Mã TBMT: IB2400039363-00
Đóng thầu: 11:00 19/03/24
Công bố: 10:25 01/03/24
Cung cấp gas hóa lỏng nấu ăn cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.
Mã TBMT: IB2400039403-00
Đóng thầu: 09:00 11/03/24
Công bố: 10:25 01/03/24
Cung cấp áo và cờ tổ quốc
Mã TBMT: IB2400039394-00
Bên mời thầu: Báo Tiền Phong
Đóng thầu: 10:00 08/03/24
Công bố: 10:24 01/03/24
GT-01: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400035638-00
Đóng thầu: 16:45 11/03/24
Công bố: 10:24 01/03/24
Thống kê
 • 2579 dự án đang đợi nhà thầu
 • 363 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 691 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 4621 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 9659 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây