Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thứ sáu, 13 Tháng Mười 2023 8:00 SA
Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là hoạt động của chủ đầu tư, bên mời thầu đối với dự án hoặc dự toán mua sắm, bao gồm việc đưa ra các thông tin về các gói thầu đã và đang chuẩn bị triển khai, cũng là cơ sở để phát hành thông báo mời thầu và hồ sơ mời thầu sau đó. Vậy làm sao để lập được kế hoạch lựa chọn nhà thầu một cách chính xác, hiệu quả, bài viết này DauThau.info sẽ hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hãy cùng tìm hiểu trong nội dung dưới đây.
Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ở bài viết trước đó, DauThau.info đã gửi đến bạn các thông tin liên quan đến điều kiện khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các nội dung chi tiết của một kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cũng như mẫu kế hoạch khi trình duyệt và phê duyệt kế hoạch nhà thầu.

04 Nguyên tắc khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cần tuân theo các nguyên tắc sau:

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. 

 2. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu thực hiện trước. 

 3. Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

 4. Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; đảm bảo tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Căn cứ vào đâu để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư) phê duyệt các gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

Sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm, khi đó có thể lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dưới đây là hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho chủ đầu tư, bên mời thầu về chi tiết công việc việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiệu quả. Chủ đầu tư, bên mời thầu khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hướng dẫn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Mô tả tóm tắt dự án

Trong đó mô tả gồm: Tên dự án, tổng mức đầu tư, tên chủ đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện, địa điểm, quy mô dự án, các thông tin khác (nếu có).

2. Phần công việc đã thực hiện 

Nội dung này bạn lập theo bảng số 1 Mẫu số 1 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Phần này chủ đầu tư, bên mời thầu lập theo bảng số 2, Mẫu số 1, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Phần này chủ đầu tư, bên mời thầu lập theo bảng số 3, Mẫu số 1, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT. Ở nội dung này, chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

- Giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói thầu.

Lưu ý: Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải:

 • Căn cứ vào nội dung dự án, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc; 

 • Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án thành các gói thầu, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ; 

 • Đảm bảo tiến độ thực hiện, quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước).

- Tên gói thầu: Phải thể hiện đầy đủ nội dung, phạm vi tính chất công việc của gói thầu; trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì tên gói thầu thể hiện cơ bản của từng phần.

- Giá gói thầu: Được xác định trên tổng mức đầu tư dự án hoặc dự toán (nếu có); giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng. Giá gói thầu được cập nhật trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu (nếu cần thiết).

- Nguồn vốn: Đối với nguồn vốn phải nêu rõ nguồn vốn, phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; đối với các gói thầu đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thì bắt buộc phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo đúng kế hoạch, lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Chủ đầu tư xác định phù hợp chung với thời gian thực hiện dự án.

- Loại hợp đồng: Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu quy mô lớn (trên 20 tỷ đồng) nếu áp dụng hợp đồng trọn gói thì không phải nêu lý do, nếu áp dụng hình thức theo đơn giá điều chỉnh thì chủ đầu tư phải giải trình, nêu lý do cụ thể áp dụng loại hình này.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trên cơ sở khối lượng công việc của gói thầu, chủ đầu tư xác định đảm bảo và phù hợp với thời gian thực hiện dự án và kế hoạch vốn.

5. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)

Phần này chủ đầu tư, bên mời thầu lập theo bảng số 4, Mẫu số 1, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, trong đó: Phần chưa đủ điều kiện chủ đầu tư, bên mời thầu phải nêu cụ thể nguyên nhân, lý do các công việc chưa đủ điều kiện.

6. Tổng giá trị các công việc.

Phần này chủ đầu tư, bên mời thầu lập theo bảng số 5, Mẫu số 1, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, trong đó: Tổng giá trị các phần công việc quy định tại các điểm b, c, d, đ  không được vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt.

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ bao gồm các mẫu: 

 • Mẫu trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tải về Mẫu số 1. Mẫu văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây

 • Mẫu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Mẫu số 3 mẫu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tải về Mẫu số 3. Mẫu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại đây

Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Như vậy bài viết này DauThau.info đã hướng dẫn bạn cách để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như cung cấp các mẫu kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, DauThau.info cũng đã có hướng dẫn gửi đến bạn, chi tiết xem tại bài viết: Hướng dẫn đăng tải KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc trong quá trình tham gia hoạt động đấu thầu hay trường hợp cần tư vấn các gói phần mềm để phân tích và săn tin thầu, hãy liên hệ ngay với DauThau.info qua:

Tác giả: Thuy Nguyen

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Banner dai - thi trac nghiem dau thau
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Gói thầu số 03 (xây lắp): Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2400240594-00
Đóng thầu: 14:00 30/07/24
Công bố: 20:47 22/07/24
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2024 - 2025
Mã TBMT: IB2400241280-00
Đóng thầu: 09:00 02/08/24
Công bố: 20:45 22/07/24
Gói thầu xây lắp, gói số 2: Thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2400230914-00
Đóng thầu: 16:00 08/08/24
Công bố: 20:43 22/07/24
Mua sắm bàn, ghế học sinh cấp Mẫu giáo, Tiểu học
Mã TBMT: IB2400241066-00
Đóng thầu: 07:00 31/07/24
Công bố: 20:43 22/07/24
Gói thầu số 02: Giám sát thi công
Mã TBMT: IB2400224842-00
Đóng thầu: 09:00 09/08/24
Công bố: 20:33 22/07/24
tháng 7 năm 2024
22
Thứ hai
tháng 6
17
năm Giáp Thìn
tháng Tân Mùi
ngày Đinh Hợi
giờ Canh Tý
Tiết Lập đông
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3) , Thìn (7-9) , Ngọ (11-13) , Mùi (13-15) , Tuất (19-21) , Hợi (21-23)

"Cuộc đời ngắn ngủi, có không ít người vội vã đến rồi lại đi. Cuộc đời thật dài, nhưng cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, cái chết cũng không còn là sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều là một hạnh phúc. Tình yêu cũng vậy, không phải là chờ đóa hoa nở ra để hưởng thụ hương thơm, mà là kết quả của bao đắng cay, nỗ lực. Vì vậy hãy quý trọng những người bên mình, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp. "

Lâm Địch Nhi

Sự kiện trong nước: Ngày 22-7-1992 Việt Nam tham gia "Hiệp ước Bali" -...

Thống kê
 • 6102 dự án đang đợi nhà thầu
 • 808 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
 • 1398 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
 • 19002 TBMT được đăng trong tháng qua
 • 31913 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây