Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?

Chủ nhật - 23/07/2023 13:57
Nhiều nhà thầu và chủ đầu tư khi tham gia đấu thầu xây dựng vẫn thường đặt ra câu hỏi: “Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?”. Để trả lời cho câu hỏi này, DauThau.info xin chia sẻ trong bài viết dưới đây!
Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?
Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?

Hợp đồng trọn gói là gì? Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 62, Luật Đấu thầu 2013, Hợp đồng trọn gói được hiểu là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

Theo quy định tại khoản 2, Điều 36, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, hợp đồng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng.

Như vậy, theo các quy định được nêu trên, hợp đồng trọn gói chỉ được phép điều chỉnh cho những khối lượng công việc bổ sung nằm ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký hoặc những trường hợp bất khả kháng, còn về cơ bản thì giá và khối lượng trong hợp đồng trọn gói là cố định.

Vậy việc phát sinh các công việc ngoài hợp đồng thì được quy định như thế nào? Hãy xem tiếp nội dung dưới đây của DauThau.info.


Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?

Phát sinh khối lượng công việc ngoài hợp đồng được quy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm a, khoản 2 và khoản 3, Điều 37, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP thì khi phát sinh khối lượng công việc nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, việc điều chỉnh khối lượng công việc được quy định như sau:

2. Việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng được quy định sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói: Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện).

Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành.

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.

Chi tiết các bước để thực hiện điều chỉnh công việc phát sinh nằm ngoài hợp đồng trọn gói

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh công việc phát sinh nằm ngoài hợp đồng trọn gói, DauThau.info xin chia sẻ 03 bước cụ thể để thực hiện việc này như sau:

hop dong tron goi
Hình minh họa: Hợp đồng trọn gói

Bước 1: Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng đã ký.

Theo như quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 37, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã được nêu rõ ở mục 2 ở trên, có 03 trường hợp để điều chỉnh khối lượng công việc ngoài phạm vi công việc trong hợp đồng đã ký, cụ thể:

  • Trường hợp 1: Khối lượng công việc phát sinh không vượt giá gói thầu ⇒ Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, ký kết phụ lục bổ sung.
  • Trường hợp 2: Khối lượng công việc phát sinh vượt giá gói thầu ⇒ Chủ đầu tư và nhà thầu cùng thỏa thuận như trên nhưng phải có quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
  • Trường hợp 3: Chủ đầu tư và nhà thầu không thỏa thuận được về khối lượng công việc phát sinh ⇒ khối lượng công việc phát sinh đó hình thành gói thầu mới.

Bước 2: Chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành thống nhất đơn giá đối với các khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện hợp đồng trọn gói.

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn về điều chỉnh giá đối với hợp đồng trọn gói thì:

1. Khi phát sinh khối lượng công việc bổ sung hợp lý ngoài phạm vi hợp đồng hoặc khi bổ sung khối lượng công việc hợp lý chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng thống nhất đơn giá công việc này trước khi thực hiện. Việc xác định đơn giá mới theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho khối lượng công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng; khối lượng chưa có đơn giá trong hợp đồng. Đơn giá mới được xác định theo Thông tư hướng dẫn về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Đối với hợp đồng thi công xây dựng có những công trình, hạng Mục công trình, công việc không phải thực hiện trong hồ sơ thiết kế kèm theo hợp đồng đã ký: áp dụng đơn giá trong hợp đồng để Điều chỉnh giảm giá hợp đồng. Khi ký hợp đồng trọn gói, các bên cần có bảng đơn giá kèm theo để thuận lợi cho việc Điều chỉnh giảm, và bảng đơn giá này chỉ dùng để Điều chỉnh giá đối với khối lượng không thực hiện trong hợp đồng.
3. Đối với các trường hợp bất khả kháng, bất khả kháng khác: Đơn giá cho các công việc phải khắc phục hậu quả bất khả kháng được xác định căn cứ vào Điều kiện thực tế, Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Có thể áp dụng đơn giá trong hợp đồng đã ký kết; hoặc đơn giá xác định theo nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá mới cho khối lượng công việc bổ sung, phát sinh bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng.
 

Bước 3: Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng 

Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 68/2019/NĐ-CP thì:

1. Dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp:
a) Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng;
b) Thay đổi, bổ sung thiết kế nhưng không trái với thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán kể cả chi phí dự phòng do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt.

2. Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

3. Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh do điều chỉnh giá theo chỉ số giá tăng so với chỉ số giá tính trong dự phòng trượt giá nhưng không làm thay đổi giá trị dự toán xây dựng đã được phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và phê duyệt sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của người quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc phê duyệt điều chỉnh của mình.

4. Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng của dự toán xây dựng. Chủ đầu tư quyết định việc sử dụng chi phí dự phòng trong dự toán của dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.


Trên đây là những giải đáp của DauThau.info về câu hỏi “Có được điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói?”. Để có thể nhanh chóng tiếp cận các thông tin liên quan đến gói thầu, về những thay đổi về chi phí phù hợp với các yếu tố thị trường, nhà thầu có thể sử dụng gói phần mềm VIP1, VIP2 của DauThau.info để sớm có thể nhận được các thông báo tự động khi chủ đầu tư có điều chỉnh liên quan đến Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và gói thầu.

Trong trường hợp gặp khó khăn trong bất cứ tình huống nào liên quan đến vấn đề đấu thầu, quý độc giả có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông qua:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

aztest thi trac nghiem cho nhan vien
Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.

Bạn có thể sử dụng tài khoản ở DauThau.info để đăng nhập trên DauThau.Net và ngược lại!

Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký.

Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí! Tài khoản này của bạn có thể sử dụng chung ở tất cả hệ thống của chúng tôi, bao gồm DauThau.info và DauThau.Net

Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao
QC sàn đấu thầu tư nhân
Bạn biết đến DauThau.info qua đâu?
Gói thầu 02: Cung cấp nguyên liệu, vật tư, hoá chất phân tích
Mã TBMT: IB2300250328-00
Đóng thầu: 14:00 09/10/23
Công bố: 16:55 30/09/23
Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình
Mã TBMT: IB2300219203-00
Đóng thầu: 17:00 10/10/23
Công bố: 16:54 30/09/23
Thi công xây dựng
Mã TBMT: IB2300252585-00
Bên mời thầu: UBND xã Khánh Thủy
Đóng thầu: 09:00 12/10/23
Công bố: 16:54 30/09/23
Xây lắp Tuyến An Châu Nam Thành
Mã TBMT: IB2300231231-00
Đóng thầu: 08:30 10/11/23
Công bố: 16:54 30/09/23
Phần mềm thi trắc nghiệm - tuyển dụng, đánh giá năng lực nhân viên
Thống kê
  • 6879 dự án đang đợi nhà thầu
  • 717 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 398 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 18374 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 26562 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon ChatGPT icon
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây